GELEX bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc 9x

GELEX bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc 9x

Tập đoàn GELEX vừa công bố quyết định bổ nhiệm ông Lê Tuấn Anh giữ vị trí Phó Tổng Giám đốc từ ngày 23/05/2024.

Ông Lê Tuấn Anh, sinh năm 1994, tốt nghiệp chuyên ngành Kế toán – Đại học Kinh tế Quốc dân, hiện là Giám đốc Ban Đầu tư của CTCP Tập đoàn GELEX (HOSEGEX).

Chân dung tân Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn GELEX Lê Tuấn Anh.

Là một lãnh đạo trẻ trưởng thành tại doanh nghiệp, ông Lê Tuấn Anh đã cùng cộng sự đóng góp tích cực vào các hoạt động đầu tư của Tập đoàn, tham gia vào nhiều dự án hợp tác với các đối tác lớn trong và ngoài nước. Đồng thời, trước khi được bổ nhiệm, ông cũng đã được luân chuyển và trao cơ hội thử thách ở nhiều vị trí tại các đơn vị trong hệ thống GEX.

GEX cho biết việc bổ nhiệm ông Lê Tuấn Anh nằm trong chương trình quy hoạch đội ngũ lãnh đạo kế cận của Tập đoàn, nhằm tăng cường năng lực điều hành, đáp ứng yêu cầu quản lý hệ thống của doanh nghiệp trong giai đoạn hiện nay.

Hiện, GEX chú trọng phát triển nguồn nhân lực chất lượng và bền vững, tạo cơ hội cho các lãnh đạo trẻ phát huy sự năng động, đổi mới, sáng tạo, nắm bắt các cơ hội, từ đó giúp doanh nghiệp hiện thực hóa mục tiêu đã đề ra.

Sau khi kiện toàn, Ban Tổng Giám đốc của GEX sẽ gồm 4 thành viên: ông Nguyễn Văn Tuấn – Tổng Giám đốc và ba Phó Tổng Giám đốc là ông Nguyễn Hoàng Long, ông Nguyễn Trọng Trung và ông Lê Tuấn Anh.

Tử Kính

FILI