Lợi nhuận sau thuế TTC Industrial giảm hơn 97% trong năm 2022

Lợi nhuận sau thuế TTC Industrial giảm hơn 97% trong năm 2022

CTCP Khu Công nghiệp Thành Thành Công (TTC Industrial) công bố báo cáo tình hình tài chính định kỳ cho Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) với kết quả sụt giảm ở nhiều chỉ tiêu so với năm trước.

Theo như báo cáo, TTC Industrial báo lãi sau thuế năm 2022 chỉ đạt gần 1.75 tỷ đồng, thua cùng kỳ tới gần 97.3%.

Các chỉ tiêu tài chính năm 2022 của TTC Industrial
Nguồn: HNX

Mặc dù lợi nhuận giảm nhưng vốn chủ sở hữu trong năm qua đạt 1.44 ngàn tỷ đồng, tăng hơn 51% so với năm 2021. Với mức giảm quá mạnh về lợi nhuận, ROE của doanh nghiệp cũng giảm sâu, từ 6.8% còn 0.1% cho năm 2022.

Hệ số nợ phải trả trên vốn chủ giảm từ 6.35 lần còn 4.37 lần; dư nợ trái phiếu trên vốn chủ cũng giảm mạnh, còn 0.12 lần, một phần vì Doanh nghiệp đã mua lại trước hạn lô trái phiếu mã BIZCH2124001 có tổng giá trị huy động 62 tỷ đồng.

Hiện tại, Doanh nghiệp còn hai lô trái phiếu đang lưu hành là BIZCH2124002 và BIZCH2124003, có tổng giá trị lần lượt 100 tỷ đồng và 138 tỷ đồng. Do Công ty đã thực hiện mua lại trước hạn một phần trái phiếu nên dư nợ trái phiếu còn 70 tỷ đồng (cho lô 002) và 96.6 tỷ đồng (lô 003).

Các lô trái phiếu đều được phát hành vào năm 2021, dành cho mục đích đầu tư xây dựng, hoàn thiện các công trình thuộc khu công nghiệp Thành Thành Công tại An Hội, An Hòa, thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh.

ĐHĐCĐ thường niên 2023 của TTC Industrial
Nguồn: TTC Industrial

Được biết, TTC Industrial là thành viên thuộc TTC Group (Tập đoàn Thành Thành Công), trước kia có tên là CTCP Bourbon An Hòa, đổi tên sau khi gia nhập TTC Group vào đầu năm 2014.

Cuối tháng 04/2023, TTC Industrial tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2023. Tại đại hội, Doanh nghiệp đặt mục tiêu doanh thu 828 tỷ đồng, tăng 12.8% so với thực hiện 2022; lãi trước thuế 75 tỷ đồng, gấp 42.5 lần. Thù lao cho HĐQT được ĐHĐCĐ thông qua là 5 tỷ đồng.

Châu An

FILI