Lạm phát cơ bản là gì?

Lạm phát cơ bản là gì?

Các thuật ngữ dưới đây sẽ giúp nhà đầu tư hiểu thêm về một số vấn đề của nền kinh tế.

Câu hỏi 1: Lạm phát cơ bản là gì?

 • Là sự tăng mức giá chung một cách liên tục của hàng hóa và dịch vụ theo thời gian.
 • Là sự mất giá trị của một loại tiền tệ nào đó.
 • Là sự thay đổi mức giá chung của hàng hóa và dịch vụ nhưng không bao gồm những chi phí từ các ngành thực phẩm và năng lượng.
 • Cả A, B, C đều sai.

Lạm phát cơ bản (tiếng Anh: Core inflation) là sự thay đổi mức giá chung của hàng hóa và dịch vụ nhưng không bao gồm những chi phí từ các ngành thực phẩm và năng lượng.

Câu hỏi 2: Tính toán chỉ số lạm phát cơ bản nhằm mục đích gì?

 • Phản ánh sự thay đổi mức giá chung mang tính chất ngắn hạn.
 • Phản ánh sự thay đổi mức giá chung mang tính chất dài hạn.
 • Nhằm loại bỏ những biến động tạm thời.
 • Cả B và C đều đúng.

Chỉ số lạm phát cơ bản là chỉ tiêu tương đối (tính bằng %) phản ánh sự thay đổi mức giá chung mang tính chất dài hạn, sau khi đã loại bỏ những biến động tạm thời hay còn gọi là yếu tố ngẫu nhiên của giá cả một số mặt hàng trong tỷ lệ lạm phát chung.

Câu 3: Lạm phát cơ bản được tính toán bằng phương pháp loại bỏ trực tiếp bao nhiêu nhóm hàng lương thực, thực phẩm, năng lượng?

 • 10
 • 12
 • 15
 • 16

Theo Tổng Cục Thống kê, hiện nay, chỉ số lạm phát cơ bản được tính toán bằng phương pháp loại bỏ trực tiếp 16 nhóm hàng lương thực, thực phẩm tươi sống, năng lượng và giá do Nhà nước quản lý.

Trạng Chứng

FILI