Chính sách giá cả và thu nhập là gì?

Chính sách giá cả và thu nhập là gì?

Bạn có phải người am hiểu chính sách kinh tế vĩ mô? Cùng kiểm tra qua các câu hỏi trắc nghiệm sau đây.

Câu hỏi 1: Chính sách giá cả và thu nhập là gì?

 • Là chính sách kiểm soát chi phí của doanh nghiệp.
 • Là chính sách tăng doanh thu của doanh nghiệp.
 • Là chính sách kinh tế vĩ mô nhằm kiểm soát lạm phát.
 • Cả 3 câu trên đều đúng.

Chính sách giá cả và thu nhập (Prices and incomes policy) là một chính sách kinh tế vĩ mô nhằm làm dừng hoặc giảm bớt tốc độ của vòng xoáy lạm phát.

Câu hỏi 2: Chính sách giá cả và thu nhập sẽ bao gồm các biện pháp nào?

 • Đông giá.
 • Đông lương.
 • Đông giá và đông lương.
 • Cả 3 câu trên đều sai.

Chính sách giá cả và thu nhập là một chính sách kinh tế vĩ mô nhằm kiểm soát lạm phát trực tiếp bằng cách yêu cầu các doanh nghiệp không được tăng giá (chính sách đông giá) hoặc công đoàn không được đòi tăng lương (chính sách đông lương), qua đó làm dừng hoặc giảm bớt tốc độ của vòng xoáy lạm phát do sự tăng giá và tăng lương gây ra.

Câu hỏi 3: Chính sách giá cả và thu nhập sẽ hữu ích khi nào?

 • Làm tăng thất nghiệp.
 • Kiềm chế lạm phát.
 • Duy trì được việc làm ở mức cao.
 • Cả B và C đều đúng.

Chính sách giá cả và thu nhập rỏ ra hữu ích khi việc thực hiện chính sách tài chính và tiền tệ thu hẹp để chống lạm phát có thể làm tăng thất nghiệp . Trong trường hợp như vậy, chính sách giá cả và thu nhập được vận dụng tốt có thể giúp Chính phủ kiềm chế lạm phát trong khi vẫn duy trì được việc làm ở mức cao.

Trạng Chứng

FILI