Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam báo lãi sau thuế 2022 tăng 53%

Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam báo lãi sau thuế 2022 tăng 53%

Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam (VNX), công ty mẹ của Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM (HOSE) và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), vừa công bố BCTC hợp nhất năm 2022.

Doanh thu thuần 2022 đạt 3,423 tỷ đồng, tăng 67% so với năm 2021. Mảng dịch vụ giao dịch chứng khoán đóng góp 93% vào tổng doanh thu, còn lại là các mảng dịch vụ niêm yết chứng khoán, kết nối trực tuyến, sử dụng thiết bị đầu cuối, đấu thầu - đấu giá,...

Chi phí vốn đạt hơn 169 tỷ đồng, biên lãi gộp đến 95%. Lãi gộp ghi nhận 3,254 tỷ đồng, tăng 64% so với năm trước.

Bên cạnh hoạt động kinh doanh chủ đạo là chứng khoán, doanh thu từ hoạt động tài chính của VNX đạt 113 tỷ đồng, gấp hơn 3 lần thực hiện năm 2021.

Sau khi trừ chi phí, lợi nhuận sau thuế của VNX còn 2,089 tỷ đồng, tăng gần 53% so với thực hiện năm trước. Sau khi trích quỹ khen thưởng, phúc lợi, phần lợi nhuận nộp Ngân sách Nhà nước hơn 2,044 tỷ đồng.

Tính đến cuối năm 2022, quy mô tài sản của Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam ở mức 4,044 tỷ đồng, giảm hơn 560 tỷ đồng so với đầu năm; trong đó, riêng khoản tiền, tương đương tiền và tiền gửi ngân hàng chiếm hơn 65%, khoảng 2,651 tỷ đồng.

Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam (VNX) có vốn điều lệ 3,000 tỷ đồng, được tổ chức theo mô hình công ty TNHH MTV do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, hoạt động theo mô hình mẹ - con dựa trên sự sắp xếp lại HOSEHNX.

Kha Nguyễn

FILI