Viet Capital Bank chốt quyền trả cổ phiếu thưởng và phát hành cho cổ đông hiện hữu

Viet Capital Bank chốt quyền trả cổ phiếu thưởng và phát hành cho cổ đông hiện hữu

Ngân hàng TMCP Bản Việt (Viet Capital Bank, UPCoM: BVB) vừa có thông báo chốt quyền phát hành 55 triệu cp để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và chào bán 91.8 triệu cp cho cổ đông hiện hữu.

BVB dự kiến phát hành hơn 55 triệu cp để tăng vốn với tỷ lệ 15%. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá hơn 550.6 tỷ đồng.

Nguồn vốn phát hành từ lợi nhuận chưa phân phối, quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ và các nguồn khác theo BCTC kiểm toán tại thời điểm 31/12/2021.

Ngày đăng ký cuối cùng để phân bổ quyền là 30/03/2023. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 29/03/2023.

Đồng thời, BVB cũng công bố chào bán gần 91.8 triệu cp cho cổ đông hiện hữu. Cổ phần phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được phân phối theo phương thức thực hiện quyền mua. Tỷ lệ thực hiện quyền 4:1 (mỗi cổ đông sở hữu 4 cp sẽ được hưởng 1 quyền mua, mỗi quyền mua được mua 1 cp phát hành thêm).

Với giá chào bán 10,000 đồng/cp, tổng giá trị vốn huy động gần 918 tỷ đồng.

Thời gian đăng ký mua từ 03-25/04/2023. Thời gian nhận tiền mua cổ phiếu từ 03-25/04/2023.

Tổng số tiền thu được từ việc chào bán cho cổ đông hiện hữu gần 918 tỷ đồng sẽ được sử dụng cho mục đích cho vay ngắn hạn, đầu tư kinh doanh trái phiếu Chính phủ và cho vay thị trường 2. Mục đích sử dụng vốn chi tiết như sau:

Nếu 2 đợt phát hành đều thành công, vốn điều lệ của BVB sẽ tăng từ 3,670 tỷ đồng lên gần 5,139 tỷ đồng.

Hồi tháng 6/2022, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã chấp thuận cho BVB tăng vốn điều lệ thêm tối đa 1,618 tỷ đồng, nâng vốn điều lệ lên mức 5,289 tỷ đồng.

ĐHĐCĐ 2022 của BVB đã thông qua việc tăng vốn điều lệ lên mức 5,289 tỷ đồng thông qua 3 phương án. Thứ nhất là phát hành hơn 55 triệu cp để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu với tỷ lệ dự kiến 15%. Thứ hai là phát hành thêm gần 91.8 triệu cp cho cổ đông hiện hữu và thứ ba là phát hành tối đa 15 triệu cp cho người lao động theo chương trình ESOP.

Nguồn: VietstockFinance. Đvt: Tỷ đồng

Hàn Đông

FILI