Louis Capital đổi tên thành The Golden Group và bầu mới HĐQT

Louis Capital đổi tên thành The Golden Group và bầu mới HĐQT

Ngày 22/03, CTCP Louis Capital (HOSE: TGG) đã tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2023 lần 2.

Một nội dung đáng chú ý được thông qua ở đại hội lần này là việc đổi tên Công ty từ CTCP Louis Capital thành CTCP The Golden Group. Theo tài liệu trình đại hội trước đó, Công ty dự kiến đổi tên thành CTCP TGG.

Về mặt nhân sự, ĐHĐCĐ đã thông qua miễn nhiệm nhiệm kỳ 2021-2025 đối với 4 thành viên HĐQT của Công ty gồm ông Nguyễn Mai Long, ông Ngô Thục Vũ, ông Trịnh Văn Bảo và ông Cao Bá Trung (Thành viên HĐQT độc lập).

Đồng thời, đại hội đã bầu thay thế 4 nhân sự vào HĐQT gồm ông Võ Kim Nguyên, ông Lý Thanh Nhã, ông Nguyễn Thomas Thanh và ông Ngô Quang Tuấn.

Danh sách trúng cử Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2025 của TGG
Nguồn: TGG

Trong số 4 nhân sự trên, ông Võ Kim Nguyên hiện đang nắm chức vụ quản lý tại TGG. Cụ thể, ông Nguyên giữ vị trí Tổng Giám đốc từ tháng 8/2022 tới nay. Đồng thời, ông Nguyên cũng giữ vị trí quan trọng ở một số tổ chức khác như người phụ trách quản trị CTCP Dược Lâm Đồng (LDP), Thành viên HĐQT CTCP Xuất nhập khẩu An Giang (AGM).

Một tân thành viên HĐQT khác là ông Ngô Quang Tuấn, cổ đông đang nắm 2.55 triệu cp TGG, tương ứng 9.34% tại đây.

Về Ban Kiểm soát, Công ty đã miễn nhiệm thành viên nhiệm kỳ 2021-2025 đối với bà Nguyễn Thị Kiều Liên, ông Hồ Lê Hoàng Anh và ông Phạm Minh Vương. Thay vào đó, 3 nhân sự khác được bầu vào là ông Cao Việt Bách, ông Nguyễn Kiên Giang và ông Đỗ Mạnh Hùng.

Trong đó, ông Cao Việt Bách đang nắm gần 162,000 cp TGG, chiếm 0.59% vốn điều lệ; ông Đỗ Mạnh Hùng nắm hơn 1.3 triệu cp, chiếm 4.82% vốn.

Đông Tư

FILI