FLC dự kiến khắc phục lỗi công bố thông tin vào tháng 10/2023

FLC dự kiến khắc phục lỗi công bố thông tin vào tháng 10/2023

Ngày 20/03, CTCP Tập đoàn FLC (UPCoM: FLC) đã công bố lộ trình khắc phục các vấn đề vi phạm về công bố thông tin của Công ty.

Cụ thể, Công ty cho biết ngày 20/09, FLC mới ký được hợp đồng với Công ty Kiểm toán và Tư vấn UHY để thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2021. Tuy nhiên, vì nhiều lý do khách quan, đặc biệt có vấn đề phát sinh không thuộc thẩm quyền của ban lãnh đạo FLC đương nhiệm (cần xin ý kiến ĐHĐCĐ), đến nay FLC vẫn chưa phát hành được báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021.

Để giải quyết các khó khăn trên, ngày 04/03, ĐHĐCĐ bất thường năm 2023 của FLC được tổ chức thành công với nhiều vấn đề trọng yếu liên quan đến báo cáo tài chính của Công ty được thông qua.

Trên cơ sở đó, ban tổng giám đốc FLC tiếp tục làm việc với đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 và thống nhất về phương pháp, thời gian, thủ tục giải quyết các vấn đề ảnh hưởng đến việc phát hành BCTC kiểm toán năm 2021. Theo kế hoạch làm việc thống nhất với Công ty Kiểm toán UHY, Công ty dự kiến phát hành các báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 trong thời gian sớm nhất trước ngày 30/04/2023. Sau khi phát hành báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021, Công ty dự kiến hoàn thành công bố báo cáo thường niên 2021 trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày công bố báo cáo tài chính 2021 kiểm toán.

Tiếp theo, HĐQT sẽ triệu tập họp ĐHĐCĐ thường niên 2022, dự kiến tổ chức trong tháng 6/2023. Tại đây, cổ đông sẽ thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2022. Trên cơ sở đó, Công ty sẽ làm việc với đơn vị kiểm toán để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính bán niên soát xét 2022. FLC dự kiến phát hành báo cáo này vào cuối tháng 10/2023.

Theo đó, FLC cũng đề nghị Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) xem xét đưa cổ phiếu FLC giao dịch bình thường trên hệ thống UPCoM trong thời gian sớm nhất để đảm bảo tối đa lợi ích của cổ đông.

Cổ phiếu FLC được chuyển về sàn UPCoM từ ngày 03/03, sau khi bị hủy niêm yết bắt buộc tại sàn HOSE. Ngày sau khi về sàn UPCoM, FLC bị đưa vào diện đình chỉ giao dịch vì cổ phiếu thuộc diện hủy niêm yết bắt buộc do vị phạm nghiêm trọng nghĩa vụ công bố thông tin.

Ngày 13/02, Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM (HOSE) ra quyết định hủy niêm yết gần 710 triệu cp FLC do Công ty vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ công bố thông tin. Cụ thể, Công ty chậm nộp báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021, dẫn tới cổ phiếu bị cảnh báo và đình chỉ giao dịch.

Đông Tư

FILI