Quảng Ninh hủy bỏ 3 đồ án quy hoạch phân khu chức năng huyện Cô Tô

Quảng Ninh hủy bỏ 3 đồ án quy hoạch phân khu chức năng huyện Cô Tô

UBND tỉnh Quảng Ninh có quyết định hủy bỏ 3 đồ án quy hoạch phân khu chức năng đã được UBND tỉnh phê duyệt năm 2017 trên địa bàn huyện Cô Tô.

Các quyết định hủy bỏ gồm Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 đảo Thanh Lân, xã Thanh Lân, huyện Cô Tô đã được UBND tỉnh phê duyệt tại quyết định số 3086/QĐ-UBND ngày 10/08/2017; Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 đảo Cô Tô Con, xã Đồng Tiến, huyện Cô Tô đã được UBND tỉnh phê duyệt tại quyết định số 4996/QĐ-UBND ngày 25/12/2017; Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 thị trấn Cô Tô và xã Đồng Tiến thuộc đảo Cô Tô Lớn đã được UBND tỉnh phê duyệt tại quyết định số 1388/QĐ-UBND ngày 04/05/2017.

Lý do UBND tỉnh đưa ra là quy hoạch chung xây dựng tỷ lệ 1/10000 huyện đảo Cô Tô đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050 được UBND tỉnh phê duyệt tại quyết định 3998/QĐ-UBND ngày 09/10/2020 (thay thế quy hoạch chung xây dựng huyện Cô Tô giai đoạn 2012 đến 2025 và tầm nhìn ngoài năm 2025 được UBND tỉnh phê duyệt tại quyế định 1779/QĐ-UBND ngày 16/07/2013), hiện nay 3 đồ án quy hoạch phân khu được phê duyệt năm 2017 không còn phù hợp với định hướng quy hoạch chung xây dựng huyện đảo Cô Tô giai đoạn mới, không còn giá trị pháp lý để quản lý.

Theo đó, UBND tỉnh Quảng Ninh giao UBND huyện Cô Tô công bố, công khai quyết định này; tổ chức lập mới các đồ án quy hoạch phân khu; quản lý đất đai, xây dựng tại khu vực theo định hướng quy hoạch xây dựng, quy hoạch sử dụng đất tại khu vực được phê duyệt.

Các sở Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính thực hiện các thủ tục có liên quan đến lĩnh vực quy hoạch, đất đai… theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền và phạm vi quản lý.

Thu Minh

FILI