Tổng vốn FDI đăng ký vào Việt Nam trong tháng 1/2023 đạt gần 1.7 tỷ USD

Tổng vốn FDI đăng ký vào Việt Nam trong tháng 1/2023 đạt gần 1.7 tỷ USD

Theo Báo cáo của Tổng cục Thống kê, tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Việt Nam tính đến ngày 20/01/2023 bao gồm vốn đăng ký cấp mới, vốn đăng ký điều chỉnh và giá trị góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài đạt 1.69 tỷ USD, giảm 19.8% so với cùng kỳ năm trước.

Thu hút vốn FDI trong tháng 1/2023 giảm mạnh

 

Theo đó, vốn đăng ký cấp mới có 153 dự án được cấp phép với số vốn đăng ký đạt 1.2 tỷ USD, tăng 48.5% về số dự án và gấp 3.1 lần về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, bán buôn và bán lẻ, sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác được cấp phép mới đầu tư trực tiếp nước ngoài lớn nhất với số vốn đăng ký đạt 651.9 triệu USD, chiếm 54.1% tổng vốn đăng ký cấp mới; ngành công nghiệp chế biến, chế tạo đạt 351.2 triệu USD, chiếm 29.1%; các ngành còn lại đạt 201.9 triệu USD, chiếm 16.8%.

Trong số 28 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư được cấp phép mới tại Việt Nam trong tháng 01/2023, Singapore là nhà đầu tư lớn nhất với 767.6 triệu USD, chiếm 63.7% tổng vốn đăng ký cấp mới; tiếp đến là Trung Quốc 198.2 triệu USD, chiếm 16.4%; I-xa-ren 60 triệu USD, chiếm 5%; Đặc khu hành chính Hồng Kông (Trung Quốc) 47.8 triệu USD, chiếm 4%; Hàn Quốc 38.5 triệu USD, chiếm 3.2%.

Vốn đăng ký điều chỉnh có 89 lượt dự án đã cấp phép từ các năm trước đăng ký điều chỉnh vốn đầu tư tăng thêm 306.3 triệu USD, giảm 75.9% so với cùng kỳ năm trước.

Nếu tính cả vốn đăng ký mới và vốn đăng ký điều chỉnh của các dự án đã cấp phép từ các năm trước thì vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào bán buôn và bán lẻ, sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác đạt 660.8 triệu USD, chiếm 43.7% tổng vốn đăng ký cấp mới và tăng thêm; ngành công nghiệp chế biến, chế tạo đạt 606.4 triệu USD, chiếm 40.1%; các ngành còn lại đạt 244 triệu USD, chiếm 16.2%.

Vốn đăng ký góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài có 204 lượt với tổng giá trị góp vốn 174.1 triệu USD, giảm 60.7% so cùng kỳ năm trước. Trong đó có 78 lượt góp vốn, mua cổ phần làm tăng vốn điều lệ của doanh nghiệp với giá trị góp vốn là 150.3 triệu USD và 126 lượt nhà đầu tư nước ngoài mua lại cổ phần trong nước mà không làm tăng vốn điều lệ với giá trị 23.8 triệu USD. Đối với hình thức góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài, vốn đầu tư vào ngành công nghiệp chế biến, chế tạo đạt 112.3 triệu USD, chiếm 64.5% giá trị góp vốn; hoạt động chuyên môn, khoa học công nghệ đạt 32.1 triệu USD, chiếm 18.4%; ngành còn lại 29.7 triệu USD, chiếm 17.1%.

Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện tại Việt Nam tháng 01/2023, ước đạt 1.35 tỷ USD, giảm 16.3% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó: Công nghiệp chế biến, chế tạo đạt 1.05 tỷ USD, chiếm 77.6% tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện; sản xuất, phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí đạt 122.7 triệu USD, chiếm 9.1%; hoạt động kinh doanh bất động sản đạt 81.7 triệu USD, chiếm 6%.

Đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài trong tháng 01/2023 có 3 dự án được cấp mới giấy chứng nhận đầu tư với tổng số vốn của phía Việt Nam là 126.6 triệu USD, gấp 2.9 lần so với cùng kỳ năm trước; có 01 lượt dự án điều chỉnh vốn với số vốn điều chỉnh thêm 140.4 triệu USD (cùng kỳ năm trước là -7.2 triệu USD)

Tính chung tổng vốn đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài (vốn cấp mới và tăng thêm) đạt 126.7 triệu USD, gấp 3.4 lần so với cùng kỳ năm trước, trong đó: bán buôn và bán lẻ, sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy và xe động cơ khác đạt 125 triệu USD; chiếm 98.7% tổng vốn đầu tư, y tế và hoạt động trợ giúp xã hội đạt 1.5 triệu USD; chiếm 1.2%; hoạt động tài chính, ngân hàng và bảo hiểm đạt 140.4 ngàn USD; chiếm 0.1%.

Trong tháng 01/2023 có 03 quốc gia và vùng lãnh thổ nhận đầu tư của Việt Nam, trong đó: Hàn Quốc là nước dẫn đầu với 125.1 triệu USD; chiếm 98.7% tổng vốn đầu tư, Thái Lan 1.5 triệu USD; chiếm 1.2%; Lào 140.4 ngàn USD; chiếm 0.1%.

Nhật Quang

FILI