TID ghi nhận lãi ròng 2022 giảm gần 70% dù doanh thu tăng mạnh

TID ghi nhận lãi ròng 2022 giảm gần 70% dù doanh thu tăng mạnh

Dù doanh thu tăng đáng kể nhưng lợi nhuận năm 2022 của CTCP Tổng Công ty Tín Nghĩa (UPCoM: TID) lại không khả quan như vậy.

Cụ thể, trong BCTC hợp nhất tự lập, doanh thu thuần năm 2022 của TID đạt gần 9,653 tỷ đồng, tăng 37% so với năm trước. Trong đó, doanh thu chủ yếu đến từ hoạt động bán hàng hóa hoặc thành phẩm. Tuy nhiên, giá vốn lại tăng đến 46%, khiến lãi gộp cả năm giảm 25%, chỉ đạt 685 tỷ đồng.

Ở diễn biến khác, dù chi phí tài chính và chi phí quản lý lần lượt được tiết giảm 36% và 28% nhưng doanh thu tài chính lại giảm đến 54%, còn gần 145 tỷ đồng, khiến mặt bằng lợi nhuận của Công ty bị bào mòn đáng kể. Kết quả, lãi ròng của TID trong năm 2022 giảm 69% so với năm trước, còn 120 tỷ đồng.

So với kế hoạch năm 2022, kết quả lãi sau thuế của TID chỉ thực hiện được gần 32% mục tiêu đề ra.

Kết quả kinh doanh quý 4 và lũy kế năm 2022 của TID. Đvt: Tỷ đồng

Riêng quý 4/2022, kết quả kinh doanh của TID không mấy khả quan khi doanh thu thuần gần như đi ngang so với cùng kỳ (2,190 tỷ đồng), còn lãi ròng giảm đến 91%, chỉ ghi nhận hơn 13 tỷ đồng.

Trên bảng cân đối kế toán, tổng tài sản của TID tại thời điểm 31/12/2022 tăng nhẹ 3% so với đầu năm, lên hơn 14,648 tỷ đồng. Dù vậy, nhiều khoản mục vẫn có những biến động đáng chú ý.

Cụ thể, tiền và tiền gửi ngắn hạn của TID chỉ bằng một nửa đầu năm, còn hơn 684 tỷ đồng. Ngược lại, giá trị phải thu dài hạn hơn 1,087 tỷ đồng, trong khi đầu năm chỉ gần 55 tỷ đồng.

Công ty con của TID là CTCP Phát triển Khu Công nghiệp Tín Nghĩa (HOSE: TIP) đã hạch toán khoản đầu tư hơn 1,033 tỷ đồng vào KCN Phước An vào khoản mục phải thu dài hạn, khả năng cao giá trị phải thu dài hạn của TID tăng do ảnh hưởng của bút toán này.

Mặt khác, nợ phải trả của Công ty gần như đi ngang so với đầu năm, với gần 10,603 tỷ đồng. Trong đó, tổng nợ vay giảm nhẹ 6%, còn 3,913 tỷ đồng.

Hà Lễ

FILI