TCH đạt lãi ròng 9 tháng thấp nhất trong 7 năm

TCH đạt lãi ròng 9 tháng thấp nhất trong 7 năm

Với lãi ròng 83.1 tỷ đồng trong 9 tháng đầu niên độ 2022-2023, CTCP Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy (HOSE: TCH) ghi nhận kết quả 9 tháng thấp nhất trong 7 năm, từ năm 2016 tới nay.

Kết quả kinh doanh quý 3 và 9 tháng đầu niên độ 2022-2023 của TCH

Theo BCTC hợp nhất, 9 tháng đầu niên độ 2022-2023 (01/04/2022-31/03/2023), doanh thu thuần của TCH ở mức 1.5 ngàn tỷ đồng, giảm 4% so với cùng kỳ. Trong khi đó, giá vốn hàng bán tăng lên gần 1.2 ngàn tỷ đồng, khiến lãi gộp của Công ty giảm 27% còn 363.5 tỷ đồng. Biên lãi gộp giảm từ 31.1% còn 23.6%.

Hoạt động tài chính đóng góp đáng kể cho Công ty với doanh thu gần 322 tỷ đồng, tăng 44%. Chi phí tài chính tăng mạnh lên hơn 78 tỷ đồng, gấp hơn 5 lần cùng kỳ.

Chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp lần lượt tăng 14% và 1% so với cùng kỳ, gần 50 tỷ đồng và 62 tỷ đồng.

Lãi sau thuế kỳ này ở mức 270.5 tỷ đồng, giảm 39%. Lãi ròng giảm 73% còn 83.1 tỷ đồng. Đây là mức lãi ròng 9 tháng thấp nhất của TCH kể từ năm 2016 tới nay.

Kết quả doanh thu - lãi ròng 9 tháng của TCH qua các năm

Tới ngày 31/12/2022, tổng tài sản của TCH ở mức 14,311 tỷ đồng, giảm nhẹ 2.4% so với đầu niên độ. Các khoản đầu tư tài chính nắm giữ tới ngày đáo hạn chiếm phần lớn trong cơ cấu tài sản của Công ty, ở mức 6.3 ngàn tỷ đồng, giảm hơn 21.25%.

Dư nợ hàng tồn kho của Công ty chiếm hơn 3 ngàn tỷ đồng, tăng 17.5%.

Hàng tồn kho kinh doanh bất động sản chiếm gần 2.7 ngàn tỷ đồng, tăng 11%, bao gồm chi phí sản xuất kinh doanh dở dang và thành phẩm bất động sản ở các dự án như dự án cải tạo chung cư cũ HH1, HH2, Đồng Quốc Bình, Hoàng Huy Commerce H1, H2; Hoàng Huy - Sở Dầu; Hoàng Huy New City; Tòa N01, N02 dự án Golden Land; Tòa nhà Gold Tower - Dự án Golden Land Building; dự án Nhà ở xã hội An Đồng, An Dương; dự án Hoàng Huy Riversider.

Nợ phải trả chỉ chiếm 20% cơ cấu nguồn vốn của TCH, ghi nhận 2,864 tỷ đồng. Trong đó, tổng vay nợ tài chính (ngắn và dài hạn) chiếm 364 tỷ đồng, giảm 56% so với đầu niên độ.

Đông Tư

FILI