PHR: Lãi ròng 2022 tăng 86% nhờ khoản đền bù từ VSIP

PHR: Lãi ròng 2022 tăng 86% nhờ khoản đền bù từ VSIP

Với lợi nhuận ròng quý 4 gấp gần 2.5 lần cùng kỳ, lợi nhuận ròng cả năm 2022 của CTCP Cao su Phước Hòa (HOSE: PHR) xấp xỉ 887 tỷ đồng, tăng 86% so với năm 2021.

Trong quý 4, doanh thu thuần của PHR chỉ đạt gần 577 tỷ đồng, giảm 13% so với cùng kỳ. Không chỉ vậy, biên lãi gộp cũng giảm từ 28% xuống 23%, dẫn đến lãi gộp cả kỳ giảm 29% còn 132 tỷ đồng.

Tuy nhiên, điểm sáng của PHR trong kỳ không nằm ở hoạt động kinh doanh thông thường. Cụ thể, Công ty ghi nhận gần 410 tỷ đồng lợi nhuận khác trong quý 4, trong khi cùng kỳ khoản mục này chỉ hơn 16 tỷ đồng.

Về nguồn gốc thu nhập đột biến, PHR cho biết trong quý 4, Công ty nhận được tiền bồi thường đối với phần đất được thu hồi để thực hiện dự án KCN Việt Nam - Singapore III. Cụ thể, theo quyết định của UBND thị xã Tân Uyên, PHR sẽ giao 691 ha đất tại nông trường cao su Hội Nghĩa để thực hiện dự án trên với tổng giá trị đền bù là 898.3 tỷ đồng, được thanh toán theo nhiều đợt. Tại thời điểm 31/12/2022, PHR đã thu được 698.3 tỷ đồng. Chủ đầu tư thực hiện dự án KCN Việt Nam - Singapore III là Công ty Liên doanh TNHH Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore (VSIP).

Với việc nhận khoản đền bù lớn, lãi ròng quý 4 của PHR xấp xỉ 419 tỷ đồng, gấp 2.4 lần cùng kỳ.

Kết quả kinh doanh quý 4 và lũy kế năm 2022 của PHR. Đvt: Tỷ đồng

Tương tự quý 4, kết quả cả năm 2022 của PHR cũng chịu ảnh hưởng nhiều từ khoản đền bù kể trên. Theo đó, dù doanh thu thuần giảm 12% so với năm trước, với gần 1,709 tỷ đồng, nhưng lãi ròng của Công ty đạt gần 887 tỷ đồng, tăng 86%.

Cơ cấu doanh thu thuần của PHR trong năm 2022
Nguồn: PHR

Trên bảng cân đối kế toán, tổng tài sản của PHR tại thời điểm 31/12/2022 đạt gần 6,318 tỷ đồng, tăng 5% so với đầu năm. Nguyên nhân tăng chủ yếu đến từ lượng tiền và tiền gửi ngắn hạn của Công ty tăng 18%, đạt xấp xỉ 2,400 tỷ đồng.

Nợ phải trả của Công ty gần như đi ngang, với 2,882 tỷ đồng. Tuy nhiên, tổng nợ vay lại giảm mạnh 37%, còn 264 tỷ đồng.

Hà Lễ

FILI