Doanh thu giảm ở nhiều mảng, lãi quý 4 của BSI giảm gần 80%

Doanh thu giảm ở nhiều mảng, lãi quý 4 của BSI giảm gần 80%

Trong quý 4/2022, CTCP Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BSC, HOSE: BSI) ghi nhận doanh thu sụt giảm ở nhiều mảng. Từ đó, lợi nhuận giảm mạnh.

Quý 4, BSI giảm doanh thu ở các mảng kinh doanh. Doanh thu hoạt động môi giới giảm 55% xuống còn gần 72 tỷ đồng. Lãi cho vay và phải thu giảm 21%, cũng ở mức 72 tỷ đồng.

Doanh thu hoạt động tư vấn giảm 70%, còn 5.3 tỷ đồng.

Ở mảng tự doanh, lãi từ tài sản tài chính ghi nhận qua lãi/lỗ (FVTPL) giảm 40% còn 75.2 tỷ đồng. Ngược lại, lỗ từ tài sản tài chính FVTPL tăng 45% lên 97.4 tỷ đồng. Trừ đi chi phí tự doanh, Công ty lỗ gần 24 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lãi tới 55.4 tỷ đồng.

Các hoạt động kinh doanh chính khó khăn dẫn tới lãi sau thuế của Công ty giảm gần 80%, còn 16.2 tỷ đồng.

Kết quả kinh doanh quý 4 và cả năm 2022 của BSI

Lũy kế cả năm, doanh thu hoạt động của Công ty giảm 18.3% còn hơn 1 ngàn tỷ đồng. Lãi sau thuế giảm 70% còn 112.4 tỷ đồng.

Tổng tài sản của BSI cuối năm 2022 ở mức gần 5.6 ngàn tỷ đồng, giảm 7% so với đầu năm. Số dư cho vay của Công ty giảm 10%, về còn 2.9 ngàn tỷ đồng.

Tại thời điểm này, Công ty có danh mục tài sản tài chính FVTPL ở mức 1.4 ngàn tỷ đồng, tăng 40% so với đầu năm. Trái phiếu chiếm tỷ trọng 65% trong cơ cấu danh mục, bao gồm: Trái phiếu Chính phủ, trái phiếu doanh nghiệp, trái phiếu tổ chức tín dụng.

Đối với danh mục cổ phiếu, BSI đang nắm giữ một số cổ phiếu nổi bật như DGW, STB, MIG, PET, VIB, CTR, AFX.

Danh mục tài sản FVTPL của BSI
Nguồn: BCTC quý 4/2022 của BSI

Đông Tư

FILI