Ngân sách Nhà nước bội thu gần 223 ngàn tỷ đồng trong năm 2022

Ngân sách Nhà nước bội thu gần 223 ngàn tỷ đồng trong năm 2022

Tổng Cục Thống kê cho biết tổng thu ngân sách Nhà nước năm 2022 ước đạt 1,784.8 ngàn tỷ đồng, tổng chi ước đạt 1,562.3 ngàn tỷ đồng. Như vậy, ngân sách Nhà nước bội thu gần 223 ngàn tỷ đồng trong năm.

Thu ngân sách Nhà nước năm 2022 ước tăng 13.8% so với năm trước. Chi ngân sách Nhà nước ước tăng 8.1% so với năm 2021, đảm bảo nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, quản lý Nhà nước, thanh toán các khoản nợ đến hạn, hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch COVID-19 và khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh.

Thu ngân sách Nhà nước

Tổng thu ngân sách Nhà nước tháng 12/2022 ước đạt 125.7 ngàntỷ đồng. Lũy kế tổng thu ngân sách Nhà nước năm 2022 đạt 1,784.8 nghìn tỷ đồng, bằng 126.4% dự toán năm và tăng 13.8% so với năm trước. Trong đó, một số khoản thu chính như sau:

- Thu nội địa tháng 12/2022 ước đạt 105.7 ngàn tỷ đồng. Lũy kế năm 2022 đạt 1,421.8 ngàn tỷ đồng, bằng 120.8% dự toán năm và tăng 9% so với năm trước.

- Thu từ dầu thô tháng 12/2022 ước đạt 6.3 ngàn tỷ đồng; lũy kế năm 2022 đạt 77 ngàn tỷ đồng, bằng 273% dự toán năm và tăng 72.5% so với năm trước.

- Thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất, nhập khẩu tháng 12/2022 ước đạt 13.5 ngàn tỷ đồng; lũy kế năm 2022 đạt 280 ngàn tỷ đồng, bằng 140.7% dự toán năm và tăng 29.7% so với năm trước.

Chi ngân sách Nhà nước

Tổng chi ngân sách Nhà nước tháng 12/2022 ước đạt 203.3 ngàn tỷ đồng; lũy kế năm 2022 ước đạt 1,562.3 ngàn tỷ đồng, bằng 87.5% dự toán năm và tăng 8.1% so với năm trước. Trong đó, chi thường xuyên năm 2022 đạt 1,026.2 ngàn tỷ đồng, bằng 92.4% dự toán năm và tăng 5.6% so với năm trước; chi đầu tư phát triển đạt 435.7 ngàn tỷ đồng, bằng 82.8% và tăng 22.2%; chi trả nợ lãi 97.5 ngàn tỷ đồng, bằng 94% và giảm 7.9%.

Hàn Đông

FILI