APH sẽ trình ĐHĐCĐ phương án chuyển đổi và mua lại cổ phiếu ưu đãi

APH sẽ trình ĐHĐCĐ phương án chuyển đổi và mua lại cổ phiếu ưu đãi

 

Ngày 29/11 tới đây, CTCP Tập đoàn An Phát Holdings (HOSE: APH) sẽ tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2022.

Theo đó, Công ty sẽ trình cổ đông thông qua phương án phát hành cổ phiếu phổ thông để chuyển đổi cổ phần ưu đãi cổ tức, hoàn lại và có thể chuyển đổi thành cổ phần phổ thông của APH đã phát hành năm 2018 trong trường hợp Cổ đông ưu đãi thực hiện quyền chuyển đổi và phương án mua lại cổ phiếu ưu đãi trong trường hợp cổ đông ưu đãi yêu cầu Công ty mua lại.

ĐHĐCĐ sẽ ủy quyền cho HĐQT quyết định thực hiện một trong hai hoặc cả hai phương án trên, căn cứ theo lựa chọn và/hoặc yêu cầu của Cổ đông ưu đãi, đảm bảo tuân thủ theo quy định của pháp luật hiện hành, thỏa thuận với Cổ đông ưu đãi và đảm bảo lợi ích của Công ty.

Năm 2018, APH đã phát hành hơn 14.1 triệu cổ phần ưu đãi với giá phát hành ban đầu là 25,000 đồng/cổ phần cho nhà đầu tư nước ngoài. Theo đó, Cổ đông sở hữu cổ phiếu ưu đãi không có quyền biểu quyết, được hưởng cổ tức ưu đãi, có quyền chuyển đổi cổ phần ưu đãi thành cổ phần phổ thông và có thể yêu cầu Công ty hoàn lại số vốn góp theo điều kiện, điều khoản đã thống nhất.

Tháng 12/2020, 6.8 triệu cổ phần ưu đãi đã được chuyển đổi sang cổ phần phổ thông với tỷ lệ chuyển đổi 1:1, giá chuyển đổi là 25,000 đồng/cổ phần. Do đó, APH hiện có trên 7.3 triệu cổ phần ưu đãi đang lưu hành.

Dự kiến, trong trường hợp cổ đông ưu đãi thực hiện quyền chuyển đổi, APH sẽ phát hành cổ phiếu phổ thông theo phương án được trình tại ĐHĐCĐ. Theo đó, APH sẽ phát hành tối đa hơn 11 triệu cổ phần phổ thông, tương đương giá chuyển đổi là 16,571 đồng/cp và tỷ lệ chuyển đổi là 1:1,508659707. Giá và tỷ lệ chuyển đổi được điều chỉnh do pha loãng cổ phiếu từ các 02 đợt phát hành trước đây của Công ty.

Thời điểm dự kiến triển khai là sau khi được ĐHĐCĐ thông qua và được các cơ quan có thẩm quyền chấp thuận. Nguồn vốn sử dụng là từ nguồn vốn góp cổ phần ưu đãi và thặng dư vốn từ việc phát hành cổ phần ưu đãi.

Bên cạnh đó, trong trường hợp cổ đông ưu đãi yêu cầu Công ty mua lại, ĐHĐCĐ dự kiến sẽ thông qua phương án mua lại tối đa 7.3 triệu cổ phần ưu đãi đang lưu hành. Mục đích mua lại là để hoàn lại phần vốn góp của Cổ đông ưu đãi theo yêu cầu của Cổ đông ưu đãi. Nguồn vốn sử dụng mua lại là từ thặng dư vốn cổ phần, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên BCTC riêng đã kiểm toán tại ngày 31/12/2021 và Báo cáo tài chính riêng đã được soát xét tại ngày 30/06/2022.

Giá mua lại do Công ty thỏa thuận với cổ đông ưu đãi, tối thiểu bằng giá phát hành ban đầu là 25,000 đồng/cổ phiếu và tối đa không vượt quá 32,500 đồng/cổ phiếu, dựa trên thay đổi của tỷ giá và điều khoản chống pha loãng của hợp đồng với nhà đầu tư. Thời gian mua lại dự kiến vào tháng 02/2023, sau khi được ĐHĐCĐ thông qua và các cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Nếu thực hiện mua lại toàn bộ số cổ phần ưu đãi trên, vốn điều lệ của APH sẽ giảm còn 2,439 tỷ đồng.

Hiện nay, An Phát Holdings có vốn điều lệ 2,512 tỷ đồng, với 17 công ty con hoạt động trong ngành nhựa, bất động sản khu công nghiệp và logistics.

Thu Minh

FILI