VietCredit báo lãi 6 tháng hơn 49 tỷ đồng

VietCredit báo lãi 6 tháng hơn 49 tỷ đồng

Kết thúc nửa đầu năm 2022, Công Ty Tài chính Cổ phần Tín Việt (VietCredit, UPCoM: TIN) báo lãi trước thuế hơn 49 tỷ đồng, giảm 15% so với cùng kỳ năm trước. Nợ xấu tăng 11% so với đầu năm, lên hơn 525 tỷ đồng.

Quý 2/2022, thu nhập lãi thuần của TIN tăng 12% so cùng kỳ, đạt gần 342 tỷ đồng. Trong khi đó, Công ty lỗ thuần từ dịch vụ và mua bán chứng khoán đầu tư lần lượt gần 5 tỷ đồng và 2 tỷ đồng.

Tuy nhiên, lãi thuần từ hoạt động khác tăng đột biến, gấp 42.8 lần cùng kỳ, đạt hơn 40 tỷ đồng, nhờ tăng thu từ nợ đã xử lý rủi ro và hoạt động bán nợ.

Theo đó, Công ty thu về gần 42 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng nhẹ 4% so cùng kỳ, dù chi phí hoạt động và dự phòng rủi ro tín dụng lần lượt tăng 15% và 44% so cùng kỳ.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2022, TIN báo lãi trước thuế hơn 49 tỷ đồng, giảm 15% so cùng kỳ, chủ yếu do lỗ thuần từ dịch vụ hơn 13 tỷ đồng và tăng 41% dự phòng rủi ro tín dụng.

Năm 2022, TIN đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế đạt 80.1 tỷ đồng, tăng 61% so với thực hiện năm 2021. So với kế hoạch, Công ty đã thực hiện 62% mục tiêu lợi nhuận đề ra sau  6 tháng.

Tính đến cuối quý 2/2022, tổng tài sản của TIN ghi nhận gần 7,307 tỷ đồng, tăng 18% so với đầu năm. Trong đó, cho vay khách hàng tăng 35%, đạt gần 4,775 tỷ đồng.

Về nguồn vốn huy động, Công ty có tiền gửi của khách hàng khá khiêm tốn, chỉ hơn 91 tỷ đồng, tăng 28% so với đầu năm. Đáng chú ý, TIN phát hành giấy tờ có giá hơn 4,274 tỷ đồng, tăng 10% so với đầu năm.

Xét về chất lượng nợ vay, nợ xấu tại thời điểm 30/06/2022 tăng đến 11% so với đầu năm, lên hơn 525 tỷ đồng. Trong đó, nợ nghi ngờ (nợ nhóm 4) và nợ có khả năng mất vốn (nợ nhóm 5) tăng mạnh so với đầu năm.

Nợ xấu tăng thấp hơn cho vay khách hàng nên tỷ lệ nợ xấu trên dư nợ cho vay khách hàng giảm từ 13.31% xuống còn 11.07%.

Khang Di

FILI