Sau 8 quý lãi liên tiếp, Lộc Trời bất ngờ lỗ ròng 46 tỷ đồng trong quý 2

Sau 8 quý lãi liên tiếp, Lộc Trời bất ngờ lỗ ròng 46 tỷ đồng trong quý 2

Mặc dù doanh thu tăng 30% song CTCP Tập đoàn Lộc Trời (UPCoM: LTG) bất ngờ báo lỗ ròng gần 46 tỷ đồng trong quý 2/2022, chủ yếu do chi phí hoạt động và chi phí tài chính đều tăng mạnh. Trước đó, quý báo lỗ gần nhất là quý 1/2020 với gần 37 tỷ đồng.

Kết quả kinh doanh hợp nhất quý 2 và 6 tháng đầu năm 2022 của LTG. Đvt: Tỷ đồng

Theo BCTC hợp nhất quý 2/2022, doanh thu thuần của LTG tăng 30% so với cùng kỳ, lên hơn 3,547 tỷ đồng. Mặc dù giá vốn tăng nhanh hơn doanh thu (tăng 34%), song lợi nhuận gộp vẫn tăng 6% so cùng kỳ, lên gần 372 tỷ đồng. Biên lợi gộp thu hẹp từ 12.8% xuống còn 10.5%.

Tuy nhiên, doanh thu tài chính giảm 45% so với cùng kỳ, còn gần 8 tỷ đồng. Ngược lại, loạt chi phí tăng mạnh, trong đó chi phí tài chính hơn 116 tỷ đồng (gấp hơn 2 lần cùng kỳ). Chi phí lãi vay, chi phí bán hàng lần lượt tăng 39% và 31%. Ngoài ra, chi phí quản lý doanh nghiệp cũng tăng 17% so cùng kỳ, lên hơn 88 tỷ đồng.

Những yếu tố trên khiến LTG lỗ ròng gần 46 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lãi hơn 47 tỷ đồng.

Tổng kết 6 tháng đầu năm 2022, lợi nhuận ròng của LTG giảm hơn 40%, đạt hơn 137 tỷ đồng; song doanh thu thuần tăng 15%, lên gần 5,893 tỷ đồng, chủ yếu do doanh thu lương thực (chiếm tỷ trọng 57.5% trong doanh thu) tăng 45.5% so cùng kỳ.

Doanh thu 6 tháng đầu năm 2022 của LTG. Đvt: VNĐ
Nguồn: BCTC hợp nhất quý 2/2022

Năm 2022, LTG đặt mục tiêu lợi nhuận sau thuế đạt 400 tỷ đồng, giảm nhẹ 4% so với thực hiện năm 2021. So với kế hoạch đề ra, Công ty đã thực hiện được 34.3% chỉ tiêu lợi nhuận cả năm.

Một số chỉ tiêu cân đối kế toán của LTG tại ngày 30/06/2022. Đvt: Tỷ đồng
Nguồn: VietstockFinance

Tính đến cuối tháng 6 năm 2022, tổng tài sản của LTG tăng 16% so với đầu năm, lên gần 9,083 tỷ đồng. Trong đó, các khoản phải thu ngắn hạn chiếm 35.4% tổng tài sản với hơn 3,307 tỷ đồng (tăng 106%), chủ yếu là phải thu ngắn hạn của khách hàng.

Phải thu ngắn hạn khách hàng của LTG tại thời điểm cuối tháng 6/2022. Đvt: VNĐ


Nguồn: BCTC hợp nhất quý 2 của LTG

Trong đó, phải thu của CTCP Nông nghiệp công nghệ cao Hiếu Nhân (hơn 297 tỷ đồng); CTCP Nông nghiệp công nghệ cao Đại Tài (gần 259 tỷ đồng), còn lại gần 1,823 tỷ đồng của các khách hàng khác.

Ngoài ra, phải thu ngắn hạn khó đòi hơn 331 tỷ đồng, trong đó Công ty đã thực hiện trích lập dự phòng hơn 300 tỷ đồng.

Hàng tồn kho đạt gần 2,875 tỷ đồng, tăng 21% so với cùng kỳ. Nguyên liệu, vật liệu chiếm 32.4%, thành phẩm chiếm 31%, hàng hóa chiếm 27% tổng giá trị hàng tồn kho…

Hàng tồn kho của LTG tại thời điểm cuối tháng 6/2022. Đvt: VNĐ
Nguồn: BCTC hợp nhất quý 2/2022 của LTG

Trái lại, tiền và các khoản tương đương tiền giảm 57.4% so với đầu năm, còn hơn 766 tỷ đồng. Trong đó, tiền mặt và gửi ngân hàng giảm 48.6%.

Nợ phải trả chủ yếu tăng 29%, lên gần 6,203 tỷ đồng. Chủ yếu là vay ngắn hạn hơn 4,600 tỷ đồng, tăng 29% so với đầu năm.

Thế Mạnh

FILI