Lãi ròng quý 2 của May Việt Tiến đi lùi 21%

Lãi ròng quý 2 của May Việt Tiến đi lùi 21%

Do chi phí bán hàng tăng mạnh, Tổng CTCP May Việt Tiến (UPCoM: VGG) báo lãi ròng quý 2/2022 giảm 21% so với cùng kỳ, còn gần 51 tỷ đồng.

Theo BCTC hợp nhất quý 2/2022, VGG ghi nhận doanh thu thuần tăng 13% so với cùng kỳ, lên gần 2,373 tỷ đồng. Giá vốn cũng tăng 11%, lên hơn 2,144 tỷ đồng. Do đó, lãi gộp tăng 30%, lên gần 229 tỷ đồng. Biên lợi nhuận gộp cải thiện từ 8.4% lên 9.6%.

Kết quả kinh doanh hợp nhất quý 2 và 6 tháng đầu năm 2022 của VGG. Đvt: Tỷ đồng

Trong kỳ, loạt chi phí của doanh nghiệp dệt may đồng loạt tăng như chi phí tài chính (gấp 4.4 lần cùng kỳ) và chi phí bán hàng (tăng 75%), lần lượt đạt gần 34 tỷ đồng và 110 tỷ đồng. Song, chi phí quản lý doanh nghiệp giảm nhẹ 1%, còn 67.25 tỷ đồng.

Kết quả, lãi ròng của VGG giảm 21%, xuống gần 51 tỷ đồng. Theo VGG, nguyên nhân chủ yếu do chi phí bán hàng tăng 47 tỷ đồng so với cùng kỳ, dẫn đến lợi nhuận giảm.

Lũy kế 6 tháng, VGG ghi nhận tổng doanh thu đạt 3,892 tỷ đồng và lợi nhuận ròng đạt 76.5 tỷ đồng, lần lượt tăng 9% và 12% so với cùng kỳ.

Năm 2022, VGG đặt kế hoạch tổng doanh thu và lãi trước thuế đạt 6,500 tỷ đồng và 150 tỷ đồng lãi trước thuế, lần lượt tăng 8% và 50% so với năm trước. Như vậy, Công ty đã thực hiện được 60% chỉ tiêu doanh thu và 61.5% mục tiêu lợi nhuận trước thuế cả năm.

Một số chỉ tiêu cân đối kế toán của VGG tại ngày 30/06/2022. Đvt: Tỷ đồng
Nguồn: VietstockFinance

Tại thời điểm 30/06/2022, tổng tài sản của VGG ghi nhận gần 5,008 tỷ đồng, tăng 12% so với đầu năm. Các khoản phải thu ngắn hạn tăng 19%, chủ yếu là phải thu ngắn hạn của khách hàng đạt gần 1,160 tỷ đồng. Trong đó, thu mới hơn 193 tỷ đồng của Mitsubishi Fashion Co. (đầu năm không có khoản này).

Khoản phải thu khách hàng của VGG tại thời điểm cuối tháng 6/2022. Đvt: VNĐ
Nguồn: BCTC hợp nhất quý 2/2022 của VGG

Hàng tồn kho tăng mạnh 62%, lên hơn 1,206 tỷ đồng. Trong đó, chi phí sản xuất kinh doanh dở dang gấp 5.5 lần đầu năm với gần 591 tỷ đồng, chiếm 49%; thành phẩm chiếm 28.4%; nguyên liệu, vật liệu chiếm 18.7% tổng giá trị hàng tồn kho.

Hàng tồn kho của VGG tại thời điểm cuối tháng 6/2022. Đvt: VNĐ
Nguồn: BCTC hợp nhất quý 2/2022 của VGG

Nợ phải trả tại cuối tháng 6/2022 tăng 20%, lên gần 3,120 tỷ đồng, chủ yếu là nợ ngắn hạn (chiếm 98.3%). Trong đó, phải trả người bán ngắn hạn hơn 1,918 tỷ đồng (tăng 40% so với đầu năm); vay nợ thuê ngắn hạn cũng tăng 57%, lên hơn 110 tỷ đồng.

Thế Mạnh

FILI