Chứng khoán BOS sẽ tổ chức ĐHĐCĐ lần 3 ngày 16/08

Chứng khoán BOS sẽ tổ chức ĐHĐCĐ lần 3 ngày 16/08

Sau 2 lần tổ chức bất thành, CTCP Chứng khoán BOS (HNX: ART) công bố thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2022 lần thứ 3.

Trước đó, ĐHĐCĐ 2022 lần thứ 2 được triệu tập ngày 30/06/2022 không thể tiến hành do số cổ đông tham dự đại diện không đủ trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của Công ty. Vì vậy, Công ty công bố thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2022 lần 3, dự kiến diễn ra vào lúc 15:30 ngày 16/08/2022.

Theo tài liệu, HĐQT ART dự kiến trình ĐHĐCĐ miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT của bà Hương Trần Kiều Dung - Chủ tịch HĐQT và bà Trịnh Thị Thúy Nga - Thành viên HĐQT kể từ ngày 08/04/2022 và 05/04/2022. HĐQT cũng nhận được đơn từ nhiệm thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2027 của bà Phan Thị Bích Phượng. Đồng thời, ĐHĐCĐ lần này sẽ tiến hành bầu bổ sung thành viên HĐQT (4 thành viên) và BKS (1 thành viên) nhằm đảm bảo quy định theo pháp luật.

Về kế hoạch kinh doanh, năm 2022, Chứng khoán BOS đặt mục tiêu đạt doanh thu thuần 110 tỷ đồng và lãi trước thuế 50 tỷ đồng, tăng lần lượt 16% và 35% so với thực hiện năm 2021. HĐQT cũng trình ĐHĐCĐ hủy phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ, do Công ty xảy ra nhiều biến động trong thời gian vừa qua - liên quan đến bê bối thao túng giá cổ phiếu của ông Trịnh Văn Quyết .

Hồng Đức

FILI