Tổ chức nào sử dụng quỹ tích lũy?

Tổ chức nào sử dụng quỹ tích lũy?

Không phải tổ chức nào cũng có quỹ tích lũy, vậy quỹ tích lũy là gì?

Tổ chức nào sử dụng quỹ tích lũy?

 • Tổ chức Nhà nước
 • Tổ chức tư nhân
 • Tổ chức phi lợi nhuận
 • Tổ chức có vốn nước ngoài

Quỹ tích lũy là một quỹ vốn doanh nghiệp của một tổ chức phi lợi nhuận. Tiền được chuyển vào quỹ tích lũy khi doanh thu lớn hơn chi tiêu và có thặng dư ngân sách. Tiền được chuyển ra khỏi quỹ tích lũy (rút tiền) khi chi tiêu lớn hơn doanh thu và có thâm hụt ngân sách.
Thuật ngữ quỹ tích lũy cũng có thể được sử dụng như một thuật ngữ chung để mô tả bất kì quỹ nào tích lũy tiền theo thời gian cho một mục đích cụ thể, mặc dù nó được sử dụng phổ biến trong việc liên kết với một tổ chức phi lợi nhuận.

Hạn mức số dư của quỹ dự trữ tài chính ở mỗi cấp là bao nhiêu so với dự toán chi ngân sách hằng năm của cấp đó?

 • Không vượt quá 50%
 • Không vượt quá 25%
 • Không vượt quá 10%
 • Không vượt quá 5%

Quỹ dự trữ tài chính là quỹ của Nhà nước, hình thành từ ngân sách nhà nước và các nguồn tài chính khác theo qui định của pháp luật.
Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương lập quỹ dự trữ tài chính từ các nguồn tăng thu, kết dư ngân sách, bố trí trong dự toán chi ngân sách hằng năm và các nguồn tài chính khác theo qui định của pháp luật, số dư của quỹ dự trữ tài chính ở mỗi cấp không vượt quá 25% dự toán chi ngân sách hằng năm của cấp đó.

 Quỹ hỗn hợp là gì?

 • Quỹ hỗn hợp là danh mục đầu tư tài sản từ các tài khoản được gộp lại với nhau
 • Quỹ hỗn hợp là danh mục đầu tư tài sản từng tài khoản riêng lẻ
 • Quỹ hỗn hợp là danh mục đầu tư tài sản tập trung vào cổ phiếu
 • Quỹ hỗn hợp là danh mục đầu tư tài sản tập trung vào trái phiếu

Quỹ hỗn hợp là danh mục đầu tư tài sản từ các tài khoản được gộp lại với nhau. Các quỹ hỗn hợp tồn tại để giảm chi phí quản lí các tài khoản được cấu thành riêng biệt.
Thuật ngữ quỹ hỗn hợp có thể được sử dụng rộng rãi đề cập đến một dạng phương tiện đầu tư cụ thể.
Quỹ hỗn hợp không được niêm yết công khai hoặc có sẵn cho các nhà đầu tư bán lẻ cá nhân. Thay vào đó, quỹ hỗn hợp thường có trong kế hoạch nghỉ hưu, quỹ hưu trí, chính sách bảo hiểm và các tài khoản tổ chức khác.

Thượng Ngọc

FILI