Tăng lỗ gấp 4 lần hậu kiểm toán, JVC giải trình ra sao?

Tăng lỗ gấp 4 lần hậu kiểm toán, JVC giải trình ra sao?

CTCP Thiết bị Y tế Việt Nhật (HOSE: JVC) mới đây đã có văn bản giải trình về việc chênh lệch khá lớn ở nhiều khoản mục giữa BCTC hợp nhất 2021 tự lập và kiểm toán.

Cụ thể, BCTC kiểm toán 2021 cho thấy chênh lệch trên 5% ở nhiều khoản mục như chi phí quản lý doanh nghiệp (5.9%), lợi nhuận gộp (22.8%)… qua đó khiến mức lỗ ròng tăng gấp 4 lần so với báo cáo tự lập, lên gần 30 tỷ đồng. Chi tiết được thể hiện trong bảng dưới đây.

Chênh lệch BCTC kiểm toán và tự lập 2021 của JVC

Theo giải trình của Công ty, lợi nhuận gộp sau kiểm toán giảm 22.81% (tương ứng 12 tỷ đồng), phần lớn do giá vốn hàng bán đã tăng 12 tỷ đồng (3.64%). Trên BCTC tự lập, Công ty đã hoàn nhâp dự phòng giảm giá hàng tồn kho 10.5 tỷ đồng, nhưng kiểm toán đề nghị không hoàn nhập chi phí.

Chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 5.88%, tương đương 1.6 tỷ đồng, do kiểm toán ghi nhận bổ sung chi phí trích lập dự phòng khoản phải thu khác, dự phòng trả trước cho người bán tăng tỷ lệ trích lập theo tuổi nợ.

Lỗ thuần tăng thêm 12.9 tỷ đồng, trong khi khoản lãi khác 7 tỷ đồng chuyển thành lỗ khác 3.7 tỷ đồng, do chi phí khác tăng đến 785.53% - tương ứng 10.3 tỷ đồng vì Công ty mẹ ghi nhận bổ sung chi phí tổn thất từ hợp đồng hợp tác kinh doanh với CTCP Khám chữa bệnh Tâm An để đầu tư xây dựng và vận hành phòng khám đa khoa quốc tế tại Hà Nội. Dự án này đầu tư chưa được 1 năm nhưng do vướng mắc giữa ban quản lý dự án và cư dân nên để hạn chế tổn thất, các bên thống nhất ngưng triển khai và ghi nhận chi phí tổn thất theo tỷ lệ tương ứng.

JVC cho biết các biến động trên đã khiến lợi nhuận gộp, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh và lợi nhuận khác đều giảm mạnh, dẫn đến lỗ ròng hậu kiểm toán tăng thêm 24.3 tỷ đồng.

Đơn vị kiểm toán cũng đưa ý kiến nhấn mạnh vấn đề việc JVC và Công ty con tại thời điểm 31/03/2022 đã thực hiện xử lý tài chính các khoản nợ phải thu tồn đọng - gồm hơn 59.2 tỷ đồng nợ phải thu khách hàng, 14.94 tỷ đồng trả trước cho người bán, các khoản công nợ tạm ứng 16.67 tỷ đồng, và chuyển theo dõi khoản mục này ra ngoài bảng cân đối kế toán theo nghị quyết HĐQT. Việc theo dõi các khoản nợ ngoài bảng này không làm giảm trách nhiệm thu hồi công nợ của JVC.

Về điểm này, JVC cho biết việc đưa các khoản nợ ra ngoài bảng theo dõi đã được HĐQT thông qua vào ngày 06/05/2022, và đã được trích lập dự phòng 100% trong năm tài chính 2021. JVC xác định việc này không làm ảnh hưởng đến khả năng thu hồi công nợ.

Hồng Đức

FILI