Quy định về thời gian giao dịch đối với cổ phiếu thuộc diện bị hạn chế giao dịch tại HOSE

Quy định về thời gian giao dịch đối với cổ phiếu thuộc diện bị hạn chế giao dịch tại HOSE

Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh (HOSE) công bố quyết định về việc quy định thời gian giao dịch đối với chứng khoán niêm yết thuộc diện bị hạn chế giao dịch tại HOSE.

Theo đó, HOSE quy định thời gian giao dịch đối với chứng khoán niêm yết thuộc diện bị hạn chế giao dịch tại HOSE theo quy định tại khoản 3 Điều 39 Quy chế Niêm yết và giao dịch chứng khoán niêm yết ban hành kèm theo Quyết định số 17/QĐ-HĐTV ngày 31/03/2022 của Hội đồng Thành viên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam.

Chứng khoán niêm yết thuộc diện bị hạn chế giao dịch tại HOSE chỉ được giao dịch phiên chiều của ngày giao dịch theo phương thức khớp lệnh tập trung và phương thức giao dịch thỏa thuận.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký (25/5) và việc sửa đổi, bổ sung Quyết định này do Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh quyết định sau khi được Chủ tịch công ty Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh chấp thuận.

Phương Châu

FILI