PVV đặt kế hoạch 2022 có lãi 500 triệu đồng nhờ thu nhập khác

PVV đặt kế hoạch 2022 có lãi 500 triệu đồng nhờ thu nhập khác

CTCP Vinaconex 39 (UPCoM: PVV) sẽ tổ chức ĐHĐCĐ thường niên vào ngày 26/05 để thông qua kết quả sản xuất kinh doanh 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh 2022.

Sau năm 2021 đầy biến động cùng với tồn tại của những năm trước, Ban lãnh đạo PVV lên kế hoạch năm 2022, sản lượng đạt 46 tỷ đồng và doanh thu đạt 40.1 tỷ đồng, lần lượt gấp 1.88 và 1.92 lần năm 2021. Dự kiến, Công ty vẫn lỗ 2.76 tỷ đồng từ hoạt động sản xuất kinh doanh. Nhưng nhờ khoản thu nhập khác 3.26 tỷ đồng, PVV đặt kế hoạch lãi 500 triệu đồng năm 2022.

Kế hoạch kinh doanh 2022 của PVV
Nguồn: PVV

Ban lãnh đạo PVV cũng cho biết trong bối cảnh Công ty còn gặp nhiều khó khăn và chi phí tài chính cao (chủ yếu là lãi vay), nếu không có giải pháp đột phá nào từ công tác tài chính thì Công ty sẽ tiếp tục lỗ trong năm 2022 và nguy cơ vốn chủ sở hữu sẽ âm.

Về công tác quản lý doanh nghiệp, Công ty vẫn tiếp tục tiết kiệm chi phí quản lý doanh nghiệp, tái cơ cấu danh mục thiết bị, tập trung tốt công việc quản lý các tòa nhà.

Đối với công tác đầu tư, Công ty kết hợp với các đối tác đã góp vốn tại dự án Nam An Khánh, CTCP Đồng Phát trong việc hoàn thiện thủ tục pháp lý của dự án Phan Trọng Tuệ, tích cực tìm kiếm đối tác, dự án để triển khai trong các năm tiếp theo.

Trong công tác tài chính, thu hồi vốn, Công ty tích cực làm việc, đẩy mạnh quan hệ với các ngân hàng để cơ cấu lại các khoản vay quá hạn, giải tỏa khoản nợ, mở hạn mức tín dụng,... và tiếp tục đẩy mạnh thu hồi công nợ đối với Tập đoàn Nam Cường.

Hoài Thư

FILI