Lợi nhuận ròng BVH 'giậm chân tại chỗ' trong quý 1

Lợi nhuận ròng BVH 'giậm chân tại chỗ' trong quý 1

Hoạt động kinh doanh bảo hiểm có lợi nhuận giảm 20%, trong khi lợi nhuận đầu tư tài chính chỉ tăng nhẹ 5% khiến lợi nhuận ròng của Tập đoàn Bảo Việt (HOSEBVH) “giậm chân tại chỗ” trong quý 1/2022.

Trong hoạt động kinh doanh bảo hiểm, BVH ghi nhận doanh thu phí bảo hiểm gốc hơn 10,014 tỷ đồng, tăng 7% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, chi phí nhượng tái bảo hiểm giảm 34%, còn gần 576 tỷ đồng, nên doanh thu bảo hiểm thuần tăng 11%, đạt hơn 9,438 tỷ đồng .

Tuy nhiên, chi phí hoạt động kinh doanh bảo hiểm tiếp tục là gánh nặng với gần 9,389 tỷ đồng, tăng cao hơn doanh thu, ở mức 131% so cùng kỳ, khiến hoạt động kinh doanh bảo hiểm có lợi nhuận giảm 20%, còn hơn 339 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, lợi nhuận từ hoạt động tài chính gần 2,027 tỷ đồng, chỉ tăng 5% so cùng kỳ, do chi phí tăng cao hơn doanh thu.

Với lợi nhuận kinh doanh bảo hiểm đi lùi trong khi lợi nhuận tài chính gần như đi ngang, BVH có lợi nhuận ròng đi ngang, ở mức gần 471 tỷ đồng.

Tổng tài sản của BVH tính đến cuối quý 1 đạt hơn 183,778 tỷ đồng, tăng 8% so với đầu năm. Trong đó, tiền và các khoản tương đương tiền tăng mạnh, gấp 2.1 lần đầu năm, lên gần 10,763 tỷ đồng. Đầu tư tài chính ngắn hạn và dài hạn cùng tăng 6%, lần lượt lên hơn 86,860 tỷ đồng và 71,218 tỷ đồng.

Nợ phải trả phần lớn là dự phòng nghiệp vụ gần 131,000 tỷ đồng, tăng 4% so với đầu năm.

Khang Di

FILI