Chậm công bố BCTC 2021 kiểm toán, 3 cổ phiếu bị tạm dừng giao dịch

Chậm công bố BCTC 2021 kiểm toán, 3 cổ phiếu bị tạm dừng giao dịch

Ba cổ phiếu của CTCP Tổng Công ty Chè Nghệ An (UPCoM: CNA), CTCP Quốc tế Holding (UPCoM: LMH) và CTCP Xà phòng Hà Nội (UPCoM: XPH) sẽ bị tạm dừng giao dịch trong 3 ngày (từ 18-20/05).

Theo thông báo từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), lý do tạm dừng giao dịch là các doanh nghiệp này đã chậm công bố thông tin quá 45 ngày đối với BCTC năm 2021 đã kiểm toán, thuộc trường hợp quy định trong Quy chế đăng ký giao dịch.

HNX sẽ thông báo cho phép cổ phiếu CNA, LMHXPH được giao dịch lại bình thường sau khi doanh nghiệp công bố BCTC theo quy định.

Trường hợp doanh nghiệp vẫn không thực hiện công bố thông tin, hết thời hạn tạm dừng giao dịch, HNX sẽ áp dụng hình thức hạn chế giao dịch đối với các cổ phiếu này.

Hàn Đông

FILI