Bảo hiểm Bảo Minh báo lãi quý 1 đi ngang

Bảo hiểm Bảo Minh báo lãi quý 1 đi ngang

Quý 1/2021, mặc dù hoạt động kinh doanh bảo hiểm của Tổng CTCP Bảo Minh (HOSE: BMI) có lợi nhuận tăng đến 45% nhưng lợi nhuận ròng chỉ xấp xỉ cùng kỳ năm 2021, ở mức hơn 71 tỷ đồng.

Trong quý 1 năm nay, doanh thu phí bảo hiểm của BMI tăng 5%, trong khi chi phí nhượng tái bảo hiểm giảm 9% khiến doanh thu thuần từ hoạt động kinh doanh tăng 11%, lên gần 943 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, chi phí hoạt động kinh doanh bảo hiểm tăng thấp hơn doanh thu giúp lợi nhuận gộp tăng đến 45% so cùng kỳ, đạt hơn 75 tỷ đồng.

Tuy nhiên, đầu tư tài chính của BMI không khả quan trong quý 1 với doanh thu giảm 29% và chi phí tăng 6% khiến lợi nhuận đầu tư tài chính giảm 39% so cùng kỳ, còn gần 39 tỷ đồng.

Đây chính là yếu tố khiến lợi nhuận ròng của BMI đi ngang trong quý 1 khi chỉ nhích nhẹ 1% so cùng kỳ, ở mức hơn 71 tỷ đồng.

Trong kỳ, dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh của BMI giảm 27% so với cùng kỳ năm trước, chủ yếu do tăng các khoản phải thu.

Năm 2022, BMI đặt mục tiêu đạt 340 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng 11% so với thực hiện năm 2021. So với kế hoạch này, Công ty đã thực hiện được 26% mục tiêu lợi nhuận sau quý đầu năm.

Tổng tài sản của BMI tính đến ngày 31/03/2022 đạt gần 7,464 tỷ đồng, tăng 1% so với đầu năm, do đầu tư tài chính ngắn hạn gần như đi ngang ở mức 3,138 tỷ đồng và tài sản tái bảo hiểm giảm 7%, còn hơn 1,850 tỷ đồng.

Nợ phải trả gần 5,065 tỷ đồng, không đổi so với đầu năm. Trong đó, dự phòng nghiệp vụ bảo hiểm gần 3,777 tỷ đồng, giảm 1% so với đầu năm.

Khang Di

FILI