Lợi nhuận Bệnh viện tim Tâm Đức giảm 79% sau 1 năm

Lợi nhuận Bệnh viện tim Tâm Đức giảm 79% sau 1 năm

Lỗ quý 3 cộng thêm lợi nhuận quý 4 giảm hơn phân nửa khiến lợi nhuận cả năm 2021 của CTCP Bệnh viện tim Tâm Đức (UPCoM: TTD) giảm đến 79% so cùng kỳ, còn gần 11 tỷ đồng.

Quý 4/2021, doanh thu thuần của TTD giảm 33% so cùng kỳ, còn hơn 116 tỷ đồng. Trong đó, chủ yếu là doanh thu khám, chữa bệnh giảm 30%, còn gần 91 tỷ đồng và doanh thu bán thuốc giảm 42%, còn hơn 25 tỷ đồng.

Doanh thu giảm mạnh nên dù chi phí vận hành giảm đáng kể thì lãi ròng quý 4/2021 vẫn giảm 56% so cùng kỳ, còn hơn 5 tỷ đồng.

Còn nhớ hoạt động kinh doanh quý 3/2021 của TTD đã chịu ảnh hưởng nặng nề của đại dịch Covid-19 và hậu quả là lỗ ròng gần 13 tỷ đồng trong quý 3, trong khi cùng kỳ lãi ròng gần 16 tỷ đồng. Đây cũng là lần đầu tiên, Bệnh viện kinh doanh thua lỗ kể từ khi đăng ký giao dịch UPCoM (06/02/2017).

Với kết quả 2 quý cuối năm kinh doanh “èo uột”, doanh thu thuần và lợi nhuận ròng lũy kế cả năm 2021 của TTD cũng lần lượt giảm 25% và 79% so với năm trước, xuống còn 430 tỷ đồng và 11 tỷ đồng.

Năm 2021, Bệnh viện Tim Tâm Đức đặt kế hoạch doanh thu 550 tỷ đồng doanh thu và 49 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, lần lượt giảm 4% và 8% so với năm 2020. Như vậy, Bệnh viện chỉ thực hiện được 78% chỉ tiêu doanh thu và 22% mục tiêu lợi nhuận sau thuế cả năm.

Tính đến cuối năm 2021, tổng tài sản TTD giảm 12% so với đầu năm, còn gần 268 tỷ đồng. Trong đó, khoản tiền và tương đương tiền giảm mạnh 39% và các khoản phải thu ngắn hạn giảm 31% so với đầu năm.

Nợ phải trả chủ yếu là công nợ ngắn hạn hơn 31 tỷ đồng, giảm 46% so với đầu năm.

Khang Di

FILI