Bảo hiểm Bưu điện báo lãi ròng quý 3 gấp 2.3 lần cùng kỳ

Bảo hiểm Bưu điện báo lãi ròng quý 3 gấp 2.3 lần cùng kỳ

Kết thúc quý 3/2021, Tổng CTCP Bảo hiểm Bưu điện (HNXPTI) ghi nhận lợi nhuận ròng gấp 2.3 lần cùng kỳ, đạt hơn 105 tỷ đồng nhờ tiết giảm được chi phí quản lý.

Hoạt động kinh doanh bảo hiểm của PTI trong quý 3 khá bình lặng với lợi nhuận gộp tăng 6% so với cùng kỳ, lên hơn 199 tỷ đồng nhờ chi phí giảm trong khi doanh thu thuần đi ngang.

Hoạt động tài chính có lợi nhuận giảm mạnh đến 32% so với cùng kỳ, còn hơn 35 tỷ đồng, do trong kỳ PTI không còn khoản hoàn nhập gần 7 tỷ đồng chi phí tài chính cộng thêm doanh thu giảm 10%.

Tuy nhiên, chi phí quản lý doanh nghiệp trong kỳ của PTI giảm 31% so với cùng kỳ, còn hơn 112 tỷ đồng.

Như vậy, mặc dù hoạt động kinh doanh bảo hiểm không quá nổi bật và hoạt động tài chính có lợi nhuận giảm nhưng nhờ chi phí quản lý giảm mạnh, lãi ròng của PTI vẫn gấp 2.3 lần cùng kỳ, đạt hơn 105 tỷ đồng.

Sau 9 tháng đầu năm, lợi nhuận ròng của PTI đạt gần 199 tỷ đồng, tăng 22% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, hoạt động kinh doanh bảo hiểm có lợi nhuận đi ngang và tài chính giảm 21% lợi nhuận.

Năm 2021, PTI đặt mục tiêu lợi nhuận sau thuế đạt 208 tỷ đồng, giảm 17% so với thực hiện của năm 2020. So với kế hoạch này, Tổng Công ty đã thực hiện được 96% mục tiêu lợi nhuận sau 9 tháng.

Tính đến ngày 30/09/2021, tổng tài sản của PTI đạt gần 8,451 tỷ đồng, tăng 9% so với đầu năm. Trong đó, tiền và các khoản tương đương tiền giảm 17%, còn hơn 247 tỷ đồng và đầu tư tài chính dài hạn giảm 42%, còn gần 590 tỷ đồng.

Các khoản phải thu ngắn hạn và dài hạn lần lượt giảm 12% và 40% so với đầu năm, tổng cộng còn gần 928 tỷ đồng.

Nợ phải trả tăng 10% so với đầu năm chủ yếu nằm ở dự phòng nghiệp vụ gần 4,546 tỷ đồng, tăng 4% so với đầu năm. Đáng chú ý, PTI phát sinh mới khoản vay ngắn hạn hơn 247 tỷ đồng so với đầu năm.

Khang Di

FILI