ACV: Lãi ròng bán niên 'tụt' hơn 169 tỷ đồng sau soát xét, kiểm toán nhấn mạnh loạt vấn đề

ACV: Lãi ròng bán niên 'tụt' hơn 169 tỷ đồng sau soát xét, kiểm toán nhấn mạnh loạt vấn đề

Sau soát xét bán niên 2021, Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam - CTCP (UPCoM: ACV) giảm hơn 169 tỷ đồng lợi nhuận ròng và nhận thêm ý kiến nhấn mạnh của đơn vị kiểm toán về việc cổ phần hóa.

So với báo cáo tự lập, lợi nhuận ròng bán niên năm 2021 của ACV giảm hơn 169 tỷ đồng, tỷ lệ giảm tương đương 12%, còn gần 1,203 tỷ đồng sau soát xét.

Nguyên nhân khiến lợi nhuận ròng của ACV giảm chủ yếu là do doanh thu thuần giảm 48 tỷ đồng. Trong khi đó, chi phí tài chính lại gấp 2.4 lần con số tự lập, lên hơn 112 tỷ đồng, cộng thêm chi phí quản lý tăng 11%, lên gần 612 tỷ đồng và lãi trong công ty liên kết giảm 21%, còn hơn 58 tỷ đồng.

Theo giải trình của ACV, doanh thu giảm chủ yếu do chính sách giảm giá của ACV để hỗ trợ các hãng hàng không, các đơn vị kinh doanh dịch vụ tại cảng hàng không trong giai đoạn ảnh hưởng của dịch Covid-19 từ 1/5/2021.

Về phần chi phí tài chính biến động do điều chỉnh giá trị khoản đầu tư vào CTCP Dịch vụ Hàng hoá Hàng không Việt Nam vì công ty phát hành cổ phiếu cho người lao động dẫn đến tỷ lệ sở hữu của ACV tại Công ty giảm, không đủ điều kiện hợp nhất theo quy định.

Còn chi phí quản lý doanh nghiệp tăng chủ yếu do trích lập bổ sung dự phòng nợ phải thu khó đòi theo quy định của Bộ Tài chính.

Đáng chú ý, tại báo cáo tài chính soát xét bán niên 2021 của ACV, đơn vị kiểm toán đã đưa ra ý kiến nhấn mạnh về việc ACV chưa nhận được quyết định phê duyệt quyết toán cổ phần hóa từ ngày chuyển đổi loại hình sang CTCP vào ngày 31/03/2016 của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Đồng thời, ACV đang quản lý, sử dụng và khai thác các tài sản kết cấu hạ tầng hàng không do Nhà nước đầu tư, quản lý mà không được tính vào giá trị doanh nghiệp tại thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa Tổng Công ty, và các tài sản kết cấu hạ tầng hàng không hình thành sau thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp được bàn giao lại cho Nhà nước quản lý.

Theo đó, ACV đã bắt đầu tiến hành ghi nhận doanh thu và chi phí từ việc khai thác tài sản kết cấu hạ tầng hàng không vào báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất giữa niên độ của Tổng Công ty cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30/06/2021. Vì vậy, dữ liệu tương ứng của báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ, và các thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ kèm theo có liên quan, không bao gồm doanh thu và chi phí từ việc khai thác tài sản kết cấu hạ tầng hàng không, là không so sánh được với dữ liệu của kỳ kế toán hiện tại.

Ngoài ra, vào ngày lập báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ này, Bộ Giao thông Vận tải chưa ban hành quyết định bàn giao danh mục tài sản kết cấu hạ tầng hàng không nói trên cho Tổng Công ty nên việc ghi nhận giá trị tài sản bàn giao này chưa thực hiện.

Khang Di

FILI