Lợi nhuận quý 2 của Domesco giảm 35%

Lợi nhuận quý 2 của Domesco giảm 35%

Doanh thu giảm cộng thêm giá vốn tăng khiến lợi nhuận quý 2 và 6 tháng đầu năm của CTCP Xuất nhập khẩu Y Tế Domesco (HOSEDMC) đều giảm so với cùng kỳ năm trước.

Quý 2 năm nay, doanh thu thuần của DMC giảm 6% so với cùng kỳ năm trước, còn hơn 363 tỷ đồng. Trong khi đó, giá vốn tăng nhẹ, ghi nhận hơn 259 tỷ đồng khiến lợi nhuận gộp của Công ty giảm 21%, còn gần 104 tỷ đồng. Biên lãi gộp rơi từ 34% xuống mức 28.6%.

Từ nguyên nhân trên, dù chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp đều giảm nhưng lợi nhuận ròng của DMC vẫn giảm 35% so với cùng kỳ, còn hơn 42 tỷ đồng.

Kết quả kinh doanh bán niên, DMC đạt gần 654 tỷ đồng doanh thu thuần và hơn 66 tỷ đồng lợi nhuận ròng, lần lượt giảm 4% và 39% so với cùng kỳ.

Năm 2021, DMC đặt mục tiêu 1,540 tỷ đồng doanh thu thuần và 215 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, lần lượt tăng 6% và 20% so với thực hiện năm 2020. Như vậy, Công ty đã thực hiện 42% chỉ tiêu doanh thu thuần và 31% mục tiêu lợi nhuận sau 6 tháng đầu năm.

Đáng chú ý, dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh của DMC chuyển từ âm gần 78 tỷ đồng sang dương hơn 65 tỷ đồng trong kỳ này chủ yếu do Công ty giảm chi cho hàng tồn kho.

Quy mô tài sản của DMC vào cuối quý 2 gần 1,566 tỷ đồng trong đó phải thu ngắn hạn chiếm gần phân nửa tài sản. Công ty không có vay nợ tài chính, lợi nhuận “để dành” có gần 800 tỷ đồng quỹ đầu tư phát triển, 66 tỷ đồng tỷ lợi nhuận chưa phân phối và hơn 60 tỷ đồng thặng dư vốn cổ phần.

Khang Di

FILI