Ghi nhận doanh thu từ dự án BĐS, IJC báo lãi ròng quý 2 gấp 4.4 lần cùng kỳ

Ghi nhận doanh thu từ dự án BĐS, IJC báo lãi ròng quý 2 gấp 4.4 lần cùng kỳ

Nhờ ghi nhận doanh thu từ một số dự án có biên lãi gộp cao, CTCP Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật (HOSE: IJC) báo lãi ròng quý 2/2021 đạt gần 177 tỷ đồng, gấp 4.4 lần cùng kỳ.

Theo BCTC hợp nhất quý 2/2021, doanh thu thuần của IJC đạt hơn 562 tỷ đồng, gấp gần 2.8 lần cùng kỳ, trong đó chủ yếu là doanh thu từ kinh doanh bất động sản. Sau khi trừ đi giá vốn, IJC lãi gộp gần 277 tỷ đồng, gấp 2.5 lần quý 2/2020.

Cơ cấu doanh thu hợp nhất quý 2/2021 của IJC. Đvt: Đồng
Nguồn: BCTC hợp nhất quý 2/2021 của IJC

Nhờ lãi tiền gửi có kỳ hạn tăng đáng kể, doanh thu tài chính quý 2/2021 của IJC ghi nhận hơn 2 tỷ đồng, gấp 2.8 lần so với cùng kỳ.

Chi phí trong kỳ của IJC nhìn chung giảm do chi phí chiếm tỷ trọng lớn nhất là chi phí tài chính giảm 23%, về mức gần 34 tỷ đồng, do không còn phát sinh khoản lãi cổ tức trả chậm. Tuy vậy, chi phí quản lý tăng 47%, lên gần 16 tỷ đồng.

Với khoản doanh thu từ các dự án có biên lãi gộp cao, IJC lãi ròng gần 177 tỷ đồng trong quý 2/2021, gấp 4.4 lần cùng kỳ 2020.

Kết quả kinh doanh hợp nhất quý 2/2021 của IJC. Đvt: Tỷ đồng
Nguồn: BCTC hợp nhất quý 2/2021 của IJC

Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu thuần của IJC đạt hơn 1,978 tỷ đồng, tăng 28% so với cùng kỳ. Công với việc giá vốn chỉ tăng 3%, lãi gộp cả kỳ của IJC ghi nhận gần 694 tỷ đồng, gấp 2.3 lần nửa đầu năm 2020.

Lãi ròng nửa đầu năm 2021 của IJC đạt xấp xỉ 469 tỷ đồng, gấp gần 3 lần cùng kỳ năm 2020. Với kết quả lãi sau thuế cũng ghi nhận con số tương tự kết quả lãi ròng, IJC đã thực hiện được hơn 75% mục tiêu lợi nhuận 622 tỷ đồng được đề ra cho năm 2021.

Tổng tài sản tại thời điểm 30/06/2020 của IJC đạt gần 6,851 tỷ đồng, tăng 4% so với đầu năm. Giá trị chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang trong khoản mục hàng tồn kho tăng hơn 20%, lên hơn 3,342 tỷ đồng, đây chủ yếu là chi phí dở dang của các dự án đang trong quá trình xây dựng với phần lớn đang phản ánh chi phí chuyển quyền sử dụng đất. Tiền và tương đương tiền cũng tăng 67%, lên gần 730 tỷ đồng.

Tại thời điểm lập báo cáo, nợ phải trả của IJC ghi nhận gần 3,657 tỷ đồng, tăng 13% so với đầu năm. Trong đó, doanh thu chưa thực hiện dài hạn tăng 20%, lên gần 713 tỷ đồng. Ở chiều ngược lại, vay nợ tài chính ngắn (giảm 27%) và dài hạn (giảm 6%) đều ghi nhận giảm, về mức hơn 366 tỷ đồng và gần 735 tỷ đồng.

Hà Lễ

FILI