FPT Online: Lợi nhuận ròng quý 2 tăng 30%

FPT Online: Lợi nhuận ròng quý 2 tăng 30%

CTCP Dịch vụ Trực tuyến FPT (UPCoM: FOC) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 2/2021 với doanh thu và lợi nhuận đều tăng trưởng.

Doanh thu thuần quý 2 của FOC đạt hơn 137 tỷ đồng, tăng 33% so với cùng kỳ năm 2020.

Với tỷ lệ tăng doanh thu cao hơn chi phí vốn dẫn tới lợi nhuận gộp thu về đạt gần 114 tỷ đồng, tăng 43% so với cùng kỳ. Biên lãi gộp cải thiện từ 67.1% lên tới 72.2%.

Tuy nhiên, hoạt động tài chính kỳ này chịu lỗ hơn 1 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ có lãi gần 18 tỷ đồng khiến tỷ lệ tăng lợi nhuận ròng của FOC thấp hơn lợi nhuận gộp. Cụ thể, lãi ròng của FOC đạt gần 61 tỷ đồng và tăng 30% so với cùng kỳ.

Sau 6 tháng đầu năm, FOC đạt gần 279 tỷ đồng doanh thu thuần và hơn 102 tỷ đồng lợi nhuận ròng, lần lượt tăng 26% và 22% so với cùng kỳ.

Năm 2021, FOC đặt mục tiêu doanh thu đạt 700 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt 310 tỷ đồng, tăng lần lượt 17% và 21% so với thực hiện năm 2020. Với kết quả đạt được, Công ty đã thực hiện 40% chỉ tiêu doanh thu và 41% mục tiêu lợi nhuận cả năm.

Trong kỳ, dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh của FOC giảm 83% so với cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân là do Công ty chi cho các khoản phải trả gấp 4.7 lần cùng kỳ.

Tính đến cuối tháng 6/2021, tổng tài sản của FOC giảm 32% so với đầu năm, còn gần 768 tỷ đồng.

Trong đó, tiền và các khoản tương đương tiền chiếm gần 64% tổng tài sản và giảm 15% so với đầu năm, còn hơn 490 tỷ đồng. Đầu tư tài chính và các khoản phải thu ngắn hạn cũng đều giảm, lần lượt giảm 66% và 17%.

Công ty không có dư nợ vay tổ chức tín dụng. Nợ phải trả ở thời điểm cuối quý 2 chủ yếu đều là nợ ngắn hạn, giảm 30% so với đầu năm, còn gần 218 tỷ đồng.

Khang Di

FILI