Cổ phiếu HBE rời sàn HNX vào ngày 10/08

Cổ phiếu HBE rời sàn HNX vào ngày 10/08

Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội vừa thông báo ngày hủy niêm yết cổ phiếu HBE của CTCP Sách thiết bị Trường học Hà Tĩnh (HNX: HBE) là ngày 10/08/2021.

Theo đó, hơn 2.2 triệu cp HBE sẽ giao dịch cuối cùng tại HNX vào ngày 09/08. Tổng giá trị cổ phiếu hủy niêm yết tính theo mệnh giá đạt hơn 22.3 tỷ đồng.

HNX cho biết lý do hủy niêm yết là do Công ty không đáp ứng điều kiện là công ty đại chúng, thuộc trường hợp hủy niêm yết bắt buộc theo quy định.

Theo tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2021 (diễn ra hồi tháng 5), Ban lãnh đạo Công ty cho biết cổ phiếu HBE giao dịch trên HNX ngày đầu tiên vào 22/02/2008, đến nay là hơn 13 năm. Tuy nhiên, tính thanh khoản và hấp dẫn của cổ phiếu rất thấp, giá trị giao dịch bình quân trong thời gian qua là 8,363 đồng/cp, thấp hơn mệnh giá; khối lượng giao dịch bình quân 5,277 cp/phiên. Cổ đông không dễ dàng giao dịch khi cần thu hồi vốn hay thay đổi tỷ lệ sở hữu.

HĐQT đánh giá việc duy trì cổ phiếu HBE trên sàn HNX chưa giúp tăng giá trị thị trường của doanh nghiệp, chưa làm tăng uy tín và hình ảnh của Công ty trên thị trường chứng khoán. Ngoài ra, việc duy trì niêm yết cổ phiếu dẫn đến một số bất lợi về chi phí, thủ tục,…

Duy Na

FILI