Chi phí tăng cao, Gang thép Thái Nguyên vẫn báo lãi ròng quý 2 gấp 6.7 lần 

Chi phí tăng cao, Gang thép Thái Nguyên vẫn báo lãi ròng quý 2 gấp 6.7 lần 

Dù chi phí quản lý tăng đáng kể do các khoản dự phòng nhưng CTCP Gang thép Thái Nguyên (UPCoM: TIS) vẫn báo lãi ròng quý 2/2021 đạt hơn 65 tỷ đồng, gấp 6.7 lần cùng kỳ năm 2020.

Cụ thể, doanh thu thuần của TIS đạt gần 3,553 tỷ đồng, tăng 29% so với cùng kỳ. Sau khi trừ đi giá vốn, TIS lãi gộp hơn 322 tỷ đồng, gấp gần 2.8 lần kết quả quý 2/2020.

Doanh thu tài chính của TIS ghi nhận hơn 5 tỷ đồng, gấp 4.5 lần cùng kỳ, chủ yếu nhờ lãi bán hàng trả chậm.

Chi phí trong kỳ nhìn chung tăng mạnh do chi phí quản lý đạt gần 209 tỷ đồng, gấp 4.4 lần cùng kỳ do Công ty ghi nhận gần 148 tỷ đồng từ các khoản dự phòng, trong khi cùng kỳ hoàn nhập gần 12 tỷ đồng. Mặt khác, chi phí tài chính giảm 37%, còn gần 26 tỷ đồng nhờ tiết giảm các khoản lãi vay.

Kết quả, TIS báo lãi ròng hơn 65 tỷ đồng trong quý 2/2021, gấp 6.7 lần cùng kỳ.

Kết quả kinh doanh hợp nhất quý 2/2021 của TIS. Đvt: Tỷ đồng
Nguồn: BCTC hợp nhất quý 2/2021 của TIS

Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu thuần của TIS ghi nhận gần 6,559 tỷ đồng, tăng 34% so với cùng kỳ. Sau khi cộng doanh thu tài chính và trừ đi các loại chi phí, TIS lãi ròng gần 110 tỷ đồng trong nửa đầu năm 2021, gấp 7.7 lần kết quả nửa đầu năm 2020.

Với kết quả lãi trước thuế hơn 134 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm 2021, TIS đã vượt hơn 174% so với kế hoạch gần 49 tỷ đồng được đề ra cho cả năm 2021.

Tính đến cuối tháng 6/2021, tổng tài sản của TIS đã đạt hơn 10 ngàn tỷ đồng, tăng 7% so với đầu năm. Trong đó, hàng tồn kho tăng 21% (chủ yếu là nguyên vật liệu), lên gần 1,525 tỷ đồng. Phải thu khách hàng cũng tăng 36%, lên hơn 877 tỷ đồng, tuy nhiên dự phòng phải thu khó đòi lại tăng 60%, vượt mức 394 tỷ đồng.

Nợ phải trả tại ngày 30/06/2021 của TIS ghi nhận tăng 8% so với đầu năm, với hơn 8 ngàn tỷ đồng. Khoản chênh lệch tăng chủ yếu đến từ các khoản phải trả người bán và chi phí phải trả ngắn hạn. Trong khi đó, vay nợ tài chính ngắn hạn và dài hạn đều giảm lần lượt 2% và 3%, về mức hơn 2,523 tỷ đồng và 1,940 tỷ đồng.

Hệ số nợ trên vốn chủ sở hữu của TIS trong những năm gần đây. Đvt: %

Hà Lễ

FILI