JVC giải trình ý kiến ngoại trừ của kiểm toán tại BCTC năm 2020

JVC giải trình ý kiến ngoại trừ của kiểm toán tại BCTC năm 2020

CTCP Thiết bị Y tế Việt Nhật (HOSE: JVC) vừa có văn bản giải trình kết luận kiểm toán trên báo cáo tài chính (BCTC) hợp nhất năm 2020 (niên độ tài chính JVC bắt đầu từ 01/04 và kết thúc vào 31/03).

Tại BCTC hợp nhất năm 2020, kiểm toán đưa ra ý kiến ngoại trừ rằng tại ngày 31/03/2021, khoản phải thu khách hàng ngắn hạn bao gồm số tiền hơn 59 tỷ đồng, khoản trả trước cho người bán ngắn hạn bao gồm số tiền gần 15 tỷ đồng và khoản phải thu khác ngắn hạn bao gồm số tiền tạm ứng gần 17 tỷ đồng tồn đọng lâu ngày và biến động không đáng kể sau 5 năm. JVC đã trích lập dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi toàn bộ các khoản trên.

Đến thời điểm phát hành báo cáo, kiểm toán viên không thể thu thập được đầy đủ bằng chứng kiểm toán thích hợp về tính hiện hữu và đầy đủ của các khoản cộng nợ này. Do đó, phía kiểm toán không thể xác định được liệu có cần thiết phải điều chỉnh các số liệu này trên BCCT riêng của JVC cho năm tài chính kết thúc ngày 31/03/2021 hay không (niên độ tài chính JVC bắt đầu từ 01/04 và kết thúc vào 31/03).

JVC giải trình đây là khoản phải thu, trả trước cho người bán phát sinh từ những năm tài chính trước, trong đó bao gồm gần 23.6 tỷ đồng công nợ phải thu công ty liên quan đến Ban Giám đốc tiền nhiệm và là số dư tạm ứng cho CBCNV phát sinh trong giai đoạn ban Giám đốc tiền nhiệm điều hành. Tại thời điểm xác lập BCTC năm 2020, Công ty chưa thu thập được đầy đủ thư xác nhận công nợ của khách hàng và thư xác nhận số dự cho những khoản tạm ứng này.

Về kết quả kinh doanh, theo BCTC kiểm toán 2020, Công ty thua lỗ đến gần 77 tỷ đồng (niên độ trước lãi ròng gần 3 tỷ đồng). Doanh thu và biên lãi gộp sụt giảm trong khi vẫn duy trì chi phí cao đã dẫn đến kết quả bết bát này của JVC.

*Giao dịch "chui", người liên quan Thành viên HĐQT của JVC và CTG bị xử phạt

*Một cá nhân không còn là cổ đông lớn của JVC

Duy Na

FILI