DIG dự kiến phát hành 15 triệu cp ESOP

DIG dự kiến phát hành 15 triệu cp ESOP

HĐQT Tổng CTCP Đầu tư Phát triển Xây dựng (HOSEDIG) vừa thông qua Nghị quyết về tiêu chuẩn và danh sách người lao động tham gia chương trình ESOP cùng số lượng phân bổ cho cán bộ công nhân viên.

Cụ thể, DIG dự kiến phát hành 15 triệu cp mệnh giá 10,000 đồng/cp. Tỷ lệ phát hành dự kiến là 4.28% tổng lượng cổ phiếu đang lưu hành. Giá phát hành là 15,000 đồng/cp.

Thời điểm phát hành sau khi được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua và trong vòng 45 ngày kể từ ngày Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có ý kiến chấp thuận, dự kiến trong quý 2 và quý 3/2021.

Trong đó, DIG dự kiến phát hành cho HĐQT và Ban điều hành gần 13.9 triệu cp, chiếm 92% tổng lượng cổ phiếu ESOP sắp phát hành.

Năm 2021, DIG lên kế hoạch mang về 2,800 tỷ đồng doanh thu thuần và 1,444 tỷ đồng lãi trước thuế, lần lượt tăng 13% và 60% so với thực hiện năm 2020. DIG cũng dự kiến trả cổ tức cho cổ đông với tỷ lệ từ 18-22%.

Trên thị trường, giá cổ phiếu DIG hiện đang giao dịch quanh mức 25,100 đồng/cp (14h30 phiên 11/06), nhích nhẹ so với đầu phiên, khối lượng giao dịch bình quân hơn 4 triệu cp/phiên.

Minh Hồng

FILI