SBT báo lãi ròng 9 tháng đầu niên độ 2020-2021 gấp 2.6 lần

SBT báo lãi ròng 9 tháng đầu niên độ 2020-2021 gấp 2.6 lần

Theo BCTC hợp nhất quý 3 niên độ 2020-2021 vừa công bố, CTCP Thành Thành Công - Biên Hòa (HOSESBT) ghi nhận doanh thu thuần 9 tháng đầu niên độ tăng 18% so với cùng kỳ năm trước, đạt hơn 10,749 tỷ đồng.

Trong khi đó, giá vốn tăng nhẹ hơn giúp biên lãi gộp cải thiện từ 10% lên 14%.

Kết thúc 3 quý đầu niên độ, SBT báo lãi ròng hơn 472 tỷ đồng, gấp 3.6 lần cùng kỳ. Theo SBT, nguyên nhân do sản lượng tiêu thụ và doanh thu tăng qua các kênh, biên lãi gộp từ hoạt động sản xuất kinh doanh chính tiếp tục cải thiện, thể hiện hiệu quả của công tác tái cấu trúc các mảng hoạt động. Ngoài ra, Công ty tập trung triển khai các giải pháp về nông nghiệp, sản xuất… nhằm tối ưu chi phí giá thành sản phẩm và kiểm soát tốt chi phí tại tất cả các khâu, gia tăng hiệu quả hoạt động kinh doanh.

Kết quả kinh doanh quý 3 niên độ 2020-2021 của SBT. Đvt: Tỷ đồng
Nguồn: BCTC hợp nhất quý 3 niên độ 2020-2021 của SBT

Riêng quý 3, SBT ghi nhận doanh thu thuần tăng 7% so cùng kỳ, đạt hơn 3,181 tỷ đồng. Trong đó, doanh thu bán đường chiếm 91%, mật đường chiếm 4%, điện chiếm 4%, còn lại là phân bón và hoạt động khác.

Doanh thu hoạt động tài chính cũng tăng mạnh 48%, đạt hơn 96 tỷ đồng, nhờ khoản lãi kinh doanh hợp đồng tương lai gần 20 tỷ đồng (cùng kỳ không ghi nhận khoản này).

Ngược lại, chi phí tài chính giảm 21% do dự phòng giảm giá đầu tư và và chi phí bán hàng giảm 24%, chủ yếu nhờ giảm chi phí dịch vụ mua ngoài.

Kết thúc quý 3, SBT ghi nhận lãi ròng 192 tỷ đồng, gấp 2.6 lần cùng kỳ.

Tính đến 31/03/2021, tổng tài sản của SBT ghi nhận gần 20,464 tỷ đồng, tăng 14% so với đầu niên độ (30/06/2020). Đáng chú ý, hàng tồn kho tăng mạnh 62%, lên gần 4,105 tỷ đồng. Trong đó, thành phẩm chiếm 33%, hàng hóa chiếm 29% tổng giá trị hàng tồn kho. 

Hàng tồn kho của SBT tại thời điểm 31/03/2021
Nguồn: BCTC hợp nhất quý 3 niên độ 2020-2021 của SBT

Trong quý 3 này, dòng tiền từ hoạt động kinh doanh của SBT âm hơn 1,123 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ dương 180 tỷ đồng, chủ yếu do biến động hàng tồn kho.

Nợ phải trả tại thời điểm 31/03/2021 tăng 20% so với đầu niên độ, lên hơn 12,263 tỷ đồng, với gần 7,033 tỷ đồng nợ vay ngắn hạn (tăng nhẹ) và hơn 2,689 tỷ đồng nợ vay dài hạn (gấp 2.2 lần).

Tiên Tiên

FILI