Nhờ hoàn nhập dự phòng, IDV ghi nhận tăng trưởng trong quý 2 niên độ 2020-2021

Nhờ hoàn nhập dự phòng, IDV ghi nhận tăng trưởng trong quý 2 niên độ 2020-2021

Theo BCTC hợp nhất quý 2 niên độ tài chính (NĐTC) 01/10/2020-30/09/2021 vừa công bố, CTCP Phát triển Hạ tầng Vĩnh Phúc (HNX: IDV) báo lãi ròng quý 2 tăng 18%, dù doanh thu giảm gần một nửa.

Cụ thể, trong quý 2, doanh thu thuần của IDV ghi nhận gần 23 tỷ đồng, giảm 45% so với cùng kỳ năm trước. Theo đó, lợi nhuận gộp giảm 41%, còn 13 tỷ đồng.

Tuy nhiên, IDV vẫn báo lãi ròng hơn 23 tỷ đồng trong quý 2, tăng 18% so cùng kỳ.

Dù lãi tiền gửi và cho vay trong quý giảm nhưng doanh thu tài chính vẫn tăng 3%, nhờ gần 1.5 tỷ đồng doanh thu bán cổ phiếu.

Đáng lưu ý, trong quý 2, Công ty hoàn nhập dự phòng phải thu khách hàng 3 tỷ đồng và đầu tư dài hạn 2 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ không có các khoản này. 

Kết quả kinh doanh hợp nhất quý 2 NĐTC 2020-2021 của IDV. Đvt: Tỷ đồng
Nguồn: BCTC hợp nhất quý 2 niên độ 01/10/2020-30/09/2021 của IDV

Lũy kế 6 tháng đầu niên độ 2020-2021, doanh thu thuần của IDV đạt hơn 48 tỷ đồng, giảm 68% so cùng kỳ. Do biên lãi gộp giảm, Công ty chỉ ghi nhận hơn 30 tỷ đồng lợi nhuận gộp, giảm 71%.

Chi phí tài chính lũy kế ghi nhận số âm do ảnh hưởng từ bút toán hoàn nhập dự phòng trong quý 2, còn chi phí bán hàng và chi phí quản lý lần lượt giảm 97% và 27%.

Tuy chi phí đã được tiết giảm nhưng lãi ròng của IDV chỉ đạt hơn 47 tỷ đồng, giảm một nửa so cùng kỳ. Như vậy, sau 6 tháng, Công ty đã thực hiện được 35% mục tiêu lãi sau thuế 135 tỷ đồng trong niên độ 2020-2021 được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên 2021.

Tổng tài sản của IDV tại ngày lập báo cáo không thay đổi đáng kể so với ngày 01/10/2020, xấp xỉ 1,280 tỷ đồng.

Các khoản đầu tư tài chính có sự biến động ngược chiều. Trong khi các khoản ngắn hạn giảm 9% về 418 tỷ đồng thì các khoản dài hạn tăng 19% lên 284 tỷ đồng.

Chi phí xây dựng cơ bản dở dang tăng 43%, lên hơn 55 tỷ đồng, do các khoản phát sinh tại hai dự án VPID Hà Nam và VPID Vĩnh Phúc.

Nợ phải trả không thay đổi đáng kể so với đầu niên độ, ghi nhận 826 tỷ đồng.

Hà Lễ

FILI