Không trích lập dự phòng, SHB báo lãi trước thuế quý 1 gấp đôi cùng kỳ

Không trích lập dự phòng, SHB báo lãi trước thuế quý 1 gấp đôi cùng kỳ

Theo BCTC hợp nhất quý 1/2021 vừa được vông bố, Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (HNX: SHB) không trích lập chi phí dự phòng rủi ro trong quý 1, do đó Ngân hàng báo lãi trước thuế gấp đôi cùng kỳ năm trước, đạt hơn 1,664 tỷ đồng.

Trong quý đầu năm, hầu hết hoạt động kinh doanh của SHB đều cho kết quả tăng trưởng so với cùng kỳ năm trước. Nguồn thu chính tăng 32%, đem về gần 2,226 tỷ đồng thu nhập lãi thuần. Các nguồn thu ngoài lãi cũng tăng trưởng như thu từ dịch vụ (+13%), hoạt động kinh doanh ngoại hối (+19%), hoạt động mua bán chứng khoán đầu tư (gấp 28 lần),…

Đáng chú ý, SHB không trích lập chi phí dự phòng rủi ro trong quý 1, do đó nhà băng này báo lãi trước và sau thuế gấp đôi cùng kỳ năm trước, đạt hơn 1,664 tỷ đồng và hơn 1,330 tỷ đồng. Nếu so với kế hoạch tăng trưởng lợi nhuận trước thuế 70%, tương đương 5,800 tỷ đồng cho cả năm 2021, SHB đã thực hiện được 29% sau quý đầu năm.

Kết quả kinh doanh quý 1/2021 của SHB. Đvt: Tỷ đồng
Nguồn: BCTC hợp nhất quý 1/2021 của SHB

Tính đến cuối quý 1, tổng tài sản Ngân hàng xấp xỉ đầu năm, ở mức 418,407 tỷ đồng. Trong đó, tiền gửi tại NHNN giảm mạnh 66% (5,083 tỷ đồng), cho vay các TCTD khác giảm 84% (15 tỷ đồng), cho vay khách hàng tăng nhẹ 2% (310,690 tỷ đồng)…

Về phần nguồn vốn kinh doanh, tiền gửi khách khách hàng giảm nhẹ 1% so với đầu năm, ghi nhận hơn 300,654 tỷ đồng, tiền gửi của các TCTD khác tăng 54% (33,691 tỷ đồng)…

Một số chỉ tiêu tài chính của SHB tính đến 31/03/2021. Đvt: Tỷ đồng
Nguồn: BCTC hợp nhất quý 1/2021 của SHB

Tổng nợ xấu tính đến ngày 31/03/2021 của SHB vượt hơn 5,865 tỷ đồng, tăng 5% so với đầu năm. Trong đó, nợ dưới tiêu chuẩn tăng mạnh nhất 77%, vượt 1,248 tỷ đồng. Kết quả kéo tỷ lệ nợ xấu trên dư nợ vay tăng nhẹ từ mức 1.83% đầu năm lên 1.89%.

Chất lượng nợ vay của SHB tính đến 31/03/2021. Đvt: Tỷ đồng
Nguồn: BCTC hợp nhất quý 1/2021 của SHB

Hàn Đông

FILI