Bảo hiểm Petrolimex: Lãi sau thuế quý 1 tăng 36% 

Bảo hiểm Petrolimex: Lãi sau thuế quý 1 tăng 36% 

Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm và đầu tư tài chính đều tăng, dẫn đến lợi nhuận sau thuế quý 1/2021 của Tổng CTCP Bảo hiểm Petrolimex (HOSEPGI) tăng 36% so với cùng kỳ năm trước, đạt hơn 57 tỷ đồng.

Quý đầu năm, phí bảo hiểm gốc của PGI “đứng yên tại chỗ” nhưng doanh thu phí bảo hiểm đạt gần 914 tỷ đồng, tăng 19% so cùng kỳ, nhờ hoàn nhập dự phòng gần 19 tỷ đồng phí bảo hiểm gốc và nhận tái bảo hiểm.

Do đó, lợi nhuận gộp từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm đạt hơn 175 tỷ đồng, tăng 21% so cùng kỳ.

Về hoạt động đầu tư tài chính, với doanh thu gần 16 tỷ đồng, tăng 10% so cùng kỳ, và chi phí giảm 83%, giúp lợi nhuận tăng 76%, đạt gần 15 tỷ đồng.

Kết quả, PGI thu về hơn 57 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng 36% so cùng kỳ.

Trong kỳ, dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh của PGI dương gần 54 tỷ đồng, gấp 2.62 lần cùng kỳ, nhờ tiền thu từ hoạt động kinh doanh tăng 23%, đạt gần 832 tỷ đồng.

Tổng tài sản của PGI tính đến ngày 31/03/2021 tăng 9% so với đầu năm, đạt hơn 6,669 tỷ đồng. Trong đó, các khoản phải thu ngắn hạn và tài sản tái bảo hiểm cùng tăng 27%, lần lượt đạt 569 tỷ đồng và 1,783 tỷ đồng.

Nợ phải trả của Công ty tăng 11% so với đầu năm, lên hơn 5,132 tỷ đồng, chủ yếu do dự phòng bồi thường bảo hiểm gốc và nhận tái bảo hiểm tăng 28%, ghi nhận gần 1,957 tỷ đồng.

Khang Di

FILI