Nhiệt điện Hải Phòng lần đầu tiên báo lỗ quý 1

Nhiệt điện Hải Phòng lần đầu tiên báo lỗ quý 1

Kể từ khi giao dịch trên thị trường UPCoM vào năm 2016, lần đầu tiên CTCP Nhiệt điện Hải Phòng (UPCoM: HND) báo lỗ trong quý đầu tiên của năm.

Trong quý 1/2021, doanh thu thuần (1,990 tỷ đồng) và giá vốn (1,965 tỷ đồng) lần lượt giảm 34% và 25% so với cùng kỳ năm trước, nên giá vốn của HND giảm 94%, chỉ còn hơn 24 tỷ đồng.

Do đó, dù cho doanh thu hoạt động tài chính gấp 2.94 lần cùng kỳ và chi phí hoạt động đều giảm đáng kể nhưng HND vẫn lỗ ròng hơn 11 tỷ đồng. Trong khi cùng kỳ có lãi ròng hơn 200 tỷ đồng.

Theo HND giải trình, do sản lượng Qc giao trong quý 1/2021 thấp, bên cạnh đó giá điện cố định của hợp đồng mua bán điện giảm do hồ sơ giá bắt đầu từ năm 2021 dẫn đến doanh thu từ giá cố định không đủ bù đắp chi phí cố định do đó kết quả kinh doanh của Công ty trong quý 1 bị lỗ.

Tuy kết quả kinh doanh ảm đạm song dòng tiền từ hoạt động kinh doanh của HND vẫn dương gần 277 tỷ đồng, tăng 54% so với cùng kỳ năm trước chủ yếu là do Công ty giảm chi cho các khoản phải trả (không kể lãi vay, thuế thu nhập) và tăng thu từ hàng tồn kho.

Tại ngày 31/03/2021, tổng tài sản của HND giảm 7% so với đầu năm, xuống còn gần 10,469 tỷ đồng. Trong đó, tiền và các khoản tương đương tiền giảm 17%, còn 1,230 tỷ đồng và các khoản phải thu ngắn hạn giảm 21%, còn 1,559 tỷ đồng). Chi phí xây dựng cơ bản dở dang gấp 24.9 lần đầu năm, lên mức gần 304 tỷ đồng.

Nợ phải trả cũng giảm 7% so với đầu năm, còn hơn 3,916 tỷ đồng. Trong đó chủ yếu là 896 tỷ đồng dư nợ vay ngắn hạn (-38%) và 1,981 tỷ đồng dư nợ vay dài hạn, xấp xỉ đầu năm.

Khang Di

FILI