[Infographic] Lộ trình dự kiến sắp xếp lại thị trường chứng khoán Việt Nam

[Infographic] Lộ trình dự kiến sắp xếp lại thị trường chứng khoán Việt Nam

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đang thực hiện lấy ý kiến sửa đổi dự thảo Thông tư quy định lộ trình sắp xếp lại thị trường giao dịch cổ phiếu, thị trường giao dịch trái phiếu, thị trường giao dịch chứng khoán phái sinh và thị trường giao dịch các loại chứng khoán khác.

Đồ họa: Tuấn Trần

Chí Kiên

FILI