SBT tăng 18% lãi ròng sau kiểm toán

SBT tăng 18% lãi ròng sau kiểm toán

Theo báo cáo kiểm toán hợp nhất bán niên niên độ 2020-2021, lãi ròng 6 tháng đầu niên độ của CTCP Thành Thành Công - Biên Hòa (HOSESBT) được ghi nhận tăng thêm hơn 43 tỷ đồng sau kiểm toán, tương đương tăng 18%.

Theo SBT giải trình, chênh lệch số liệu tại báo cáo kết quả kinh doanh trong báo cáo tài chính hợp nhất bán niên niên độ 2020-2021 (từ 01/07/2020 đến 31/12/2020) trước và sau kiểm toán nguyên nhân là do ảnh hưởng của việc ghi nhận tăng doanh thu bán điện và thay đổi ghi nhận các chi phí lãi vay sang vốn hóa vào tài sản khi đáp ứng đủ điều kiện.

Chênh lệch số liệu KQKD bán niên 2021 trước và sau kiểm toán niên độ 2020-2021 của SBT
Đvt: Tỷ đồng

Cụ thể, sau khi kiểm toán, doanh thu thuần của SBT tăng thêm gần 61 tỷ đồng. Trong khi doanh thu hoạt động tài chính giảm gần 14 tỷ đồng và chi phí lãi vay tăng 5 tỷ đồng, cùng với chi phí bán hàng tăng thêm gần 7 tỷ đồng. Từ đó dẫn đến lãi ròng của SBT tăng 18% so với báo cáo tự lập, giá trị tăng tương đương hơn 43 tỷ đồng.

So với kết quả kinh doanh của cùng kỳ năm trước, SBT có lãi ròng gấp hơn 4.8 lần, đạt 280 tỷ đồng chủ yếu là nhờ doanh thu thuần tăng 23%, đạt gần 7,568 tỷ đồng. Biên lãi gộp tăng từ 6% lên mức 13%.

Trong kỳ, dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh của SBT dương hơn 512 tỷ đồng, giảm nhẹ 3% so với cùng kỳ năm trước là do Công ty tăng các khoản phải thu thêm hơn 676 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước thu hồi được gần 603 tỷ đồng.

Niên độ 2020-2021, SBT đặt kế hoạch doanh thu thuần đạt 14,358 tỷ đồng và 662 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế. Như vậy, SBT đã thực hiện được 53% chỉ tiêu doanh thu và 50% mục tiêu lợi nhuận sau nửa đầu năm.

Tính đến ngày 31/12/2020, tổng tài sản SBT ở mức 19,198 tỷ đồng, tăng 7% so với đầu kỳ chủ yếu là do đầu tư tài chính ngắn hạn tăng đến 70%, lên gần 1,526 tỷ đồng và đầu tư tài chính dài hạn tăng 11%, đạt gần 1,387 tỷ đồng.

Nợ phải trả tăng 8% so với đầu kỳ, lên mức gần 11,144 tỷ đồng chủ yếu nằm ở vay nợ ngắn hạn (6,261 tỷ đồng) và dài hạn (2,120 tỷ đồng). Trong đó, nợ dài hạn tăng mạnh đến 74% trong khi nợ ngắn hạn giảm 10% so với đầu kỳ.

Khang Di

FILI