Khang Điền: Lãi ròng 2020 hơn 1,150 tỷ đồng, tăng 26%

Khang Điền: Lãi ròng 2020 hơn 1,150 tỷ đồng, tăng 26%

CTCP Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền (HOSEKDH) ghi nhận lợi nhuận sau thuế năm 2020 đạt hơn 1,150 tỷ đồng, tăng 26% so với năm 2019.

Tính chung cả năm 2020, KDH có doanh thuần đạt hơn 4,532 tỷ đồng, tăng 61% so với năm trước, chủ yếu đến từ mảng kinh doanh chính là chuyển nhượng bất động sản (4,545 tỷ đồng).

Giá vốn chuyển nhượng bất động sản tăng mạnh (gấp 2.03 lần năm 2019), chiếm 57% doanh thu thuần. Lãi gộp tăng 31%, đạt gần 1,964 tỷ đồng, biên lãi gộp thu hẹp từ 53% xuống mức 43%.

Các chi phí tài chính (gấp 2.03 lần) chủ yếu là chiết khấu thanh toán, bán hàng (gấp 2.14 lần) và quản lý doanh nghiệp (+4%) đều tăng so với năm 2019. Dù vậy, lãi ròng của KDH vẫn tăng 26% so với năm trước, đạt hơn 1,152 tỷ đồng.

Tính riêng trong quý 4/2020, doanh thu thuần tăng 36%, đạt hơn 1,291 tỷ đồng, nhưng với giá vốn tăng 70%, cùng với chi phí tài chính gấp 73 lần và chi phí bán hàng gấp 3.76 lần cùng kỳ năm trước. Do đó, lãi ròng của KDH giảm 6%, về mức gần 383 tỷ đồng.

Năm 2020, KDH đặt mục tiêu kinh doanh tăng trưởng với doanh thu thuần đạt 3,500 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 1,100 tỷ đồng, lần lượt tăng 24% và 20% so với thực hiện năm 2019.

So với kế hoạch đề ra, Công ty đã vượt 29% chỉ tiêu doanh thu và hoàn thành mục tiêu lợi nhuận sau thuế.

Cùng với kết quả kinh doanh tăng trưởng, dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh của KDH cũng có chuyển biến tích cực từ âm 164 tỷ đồng sang dương  hơn 165 tỷ đồng, chủ yếu do Công ty giảm 36% chi phí cho hàng tồn kho.

Tại ngày 31/12/2020, tổng tài sản của KDH tăng 5% so với đầu năm, lên mức 13,888 tỷ đồng. Trong đó, Công ty ghi nhận giá trị hàng tồn kho hơn 7,338 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng cao nhất (53%) trong cơ cấu tổng tài sản. Đây chủ yếu là bất động sản dở dang, bao gồm các dự án đang triển khai để phát triển các khu dân cư như Khang Phúc - Lovera Vista (gấp 5.14 lần đầu năm, giá trị hơn 940 tỷ đồng), Verosa Phú Hữu (giảm 73%, giá trị còn 350 tỷ đồng).

Các dự án khác có giá trị gần 1,592 tỷ đồng, tăng 30% so với đầu năm. KDH cho biết một phần trong các dự án này đã được thế chấp cho các khoản vay ngân hàng. Nhóm Công ty đã vốn hóa chi phí lãi vay cho kỳ kế toán 12 tháng kết thúc ngày 31/12/2020 hơn 149 tỷ đồng. Các chi phí này liên quan đến các khoản vay nhằm tài trợ cho việc xây dựng và phát triển các dự án bất động sản của nhóm Công ty.

Nợ phải trả hơn 5,730 tỷ đồng, tăng 3% so với đầu năm chủ yếu, do phải trả người bán ngắn hạn (-65%) và người mua trả tiền trước (-23%) đều giảm. Riêng dư nợ vay ngắn hạn (787 tỷ đồng) và dài hạn (1,058 tỷ đồng) lần lượt gấp 2.09 lần và 2.61 lần đầu năm.

Khang Di

FILI