Chậm ký nghị quyết triển khai chi trả cổ tức, Chủ tịch HĐQT ITC bị phạt

Chậm ký nghị quyết triển khai chi trả cổ tức, Chủ tịch HĐQT ITC bị phạt

Ngày 27/04/2020, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Trương Minh Thuận, Chủ tịch HĐQT CTCP Đầu tư và kinh doanh nhà (HOSE: ITC).

Theo đó, Chủ tịch HĐQT ITC bị phạt tiền 60 triệu đồng do không tuân thủ đầy đủ trách nhiệm và nghĩa vụ về quản trị công ty.

Cụ thể, nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên số 01/ĐHĐCĐ ngày 25/04/2019 của ITC đã thông qua việc trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu. Tuy nhiên, ngày 07/02/2020, quá 6 tháng kể từ ngày Nghị quyết số 01/ĐHĐCĐ có hiệu lực, Chủ tịch HĐQT Trương Minh Thuận, thay mặt HĐQT, mới ký nghị quyết số 01/QĐ-HĐQT để triển khai thực hiện việc chi trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu.

Khang Di

FILI