Tổng thu NSNN 5 tháng 2023 đạt 769.6 ngàn tỷ đồng, bằng 47.5% dự toán năm

Tổng thu NSNN 5 tháng 2023 đạt 769.6 ngàn tỷ đồng, bằng 47.5% dự toán năm

Theo Báo cáo của Tổng cục Thống kê, thu ngân sách Nhà nước 5 tháng đầu năm 2023 ước giảm 6% so với cùng kỳ năm trước. Chi ngân sách Nhà nước ước tăng 10.9% so với cùng kỳ năm 2022.

Thu NSNN đảm bảo các nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, quản lý Nhà nước, thanh toán các khoản nợ đến hạn cũng như chi trả kịp thời cho các đối tượng theo quy định

Thu ngân sách Nhà nước

Tổng thu ngân sách Nhà nước tháng 5/2023 ước đạt 103.4 ngàn tỷ đồng. Lũy kế tổng thu ngân sách Nhà nước 5 tháng đầu năm 2023 ước đạt 769.6 ngàn tỷ đồng, bằng 47.5% dự toán năm và giảm 6% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, một số khoản thu chính như sau:

- Thu nội địa tháng 5/2023 ước đạt 80.8 ngàn tỷ đồng. Lũy kế 5 tháng đầu năm 2023 ước đạt 638.7 ngàn tỷ đồng, bằng 47.9% dự toán năm và giảm 2.9% so với cùng kỳ năm trước.

- Thu từ dầu thô tháng 5/2023 ước đạt 4.5 ngàn tỷ đồng; lũy kế 5 tháng đầu năm 2023 ước đạt 25.6 ngàn tỷ đồng, bằng 61% dự toán năm và giảm 12.1% so với cùng kỳ năm trước.

- Thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất, nhập khẩu tháng 5/2023 ước đạt 18.1 ngàn tỷ đồng; lũy kế 5 tháng đầu năm 2023 ước đạt 105.3 ngàn tỷ đồng, bằng 44.0% dự toán năm và giảm 20% so với cùng kỳ năm trước.

Chi ngân sách Nhà nước

Tổng chi ngân sách Nhà nước tháng 5/2023 ước đạt 152 ngàn tỷ đồng; lũy kế 5 tháng đầu năm 2023 ước đạt 653.1 ngàn tỷ đồng, bằng 31.5% dự toán năm và tăng 10.9% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, chi thường xuyên 5 tháng đầu năm 2023 ước đạt 452.4 ngàn tỷ đồng, bằng 38.6% dự toán năm và tăng 5.6% so với cùng kỳ năm trước; chi đầu tư phát triển đạt 157.1 ngàn tỷ đồng, bằng 21.6% và tăng 35.5%; chi trả nợ lãi 43 ngàn tỷ đồng, bằng 41.8% và giảm 1.3%.

Nhật Quang

FILI