Nhiệt điện Ninh Bình: Biên lãi gộp quý 3 cải thiện nhờ giá vốn giảm

Nhiệt điện Ninh Bình: Biên lãi gộp quý 3 cải thiện nhờ giá vốn giảm

Trong quý 3/2020, lãi gộp của CTCP Nhiệt điện Ninh Bình (HNXNBP) tăng đến 42% so với cùng kỳ năm trước, chủ yếu do giá vốn giảm mạnh hơn doanh thu. Biên lãi gộp theo đó tăng từ 3% lên 6%.

Theo giải trình của NBP, sản lượng điện quý 3/2020 thấp hơn quý 3/2019 là 45.23 triệu Kwh, vì Công ty là đơn vị phát dịch vụ phụ trợ nên việc phát sản lượng phụ thuộc vào hệ thống điện Quốc gia huy động. Do đó, Công ty có doanh thu điện và giá vốn lần lượt giảm 26% và 28% so cùng kỳ, giúp lãi gộp tăng 42%, đạt gần 12 tỷ đồng. Biên lãi gộp vì vậy  tăng từ 3% lên 6%.

Tuy nhiên, lãi ròng của NBP vẫn tăng 60% so cùng kỳ, đạt hơn 3 tỷ đồng, chủ yếu do trong quý 3/2020, Công ty đã ký được hợp đồng mua bán điện nên phần doanh thu điện đã được hạch toán, trong khi quý 3/2019 chỉ được ghi nhận là doanh thu tạm tính.

Tính chung sau 9 tháng, lãi ròng của NBP đạt gần 26 tỷ đồng, gấp 2.2 lần cùng kỳ năm trước.

Năm 2020, NBP đặt kế hoạch doanh thu và lợi nhuận sau thuế lần lượt giảm 6% và 2% so với thực hiện năm 2019, dự kiến đạt mức hơn 1,121 tỷ đồng và gần 20 tỷ đồng.

So với kế hoạch, Công ty đã thực hiện được 77% chỉ tiêu doanh thu và vượt 30% chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế.

Trong kỳ, dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh của Công ty giảm 80%, còn gần 6 tỷ đồng, do các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) tăng gấp 4.6 lần cùng kỳ.

Tại ngày 30/09/2020, tổng tài sản của NBP tăng 18% so với đầu năm, lên mức gần 432 tỷ đồng. Trong đó, tiền và các khoản tương đương tiền giảm 40%, các khoản phải thu ngắn hạn tăng 27% và chi phí xây dựng cơ bản gấp hơn 16 lần đầu kỳ.

Nợ phải trả của Công ty ở mức gần 168 tỷ đồng, tăng 52% so với đầu năm, chủ yếu do chi phí phải trả ngắn hạn gấp 141 lần, dư nợ vay ngắn hạn tăng 20%...

Diễn biến giá cổ phiếu NBP từ đầu năm 2020 đến phiên 16/10/2020

Trong phiên chiều 16/10/2020, cổ phiếu NBP đang được giao dịch ở mức 11,800 đồng/cp, tăng gần 5% so với đầu năm. Khối lượng giao dịch bình quân đạt 1,191 cp/ngày.

Khang Di

FILI