Vietcombank: Lãi ròng nửa đầu năm đi ngang, nợ xấu tăng 11%

Vietcombank: Lãi ròng nửa đầu năm đi ngang, nợ xấu tăng 11%

Theo BCTC hợp nhất quý 2/2020 vừa công bố của Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam (Vietcombank, HOSE: VCB), lợi nhuận trước thuế và lãi ròng 6 tháng đầu năm giảm nhẹ 3% so với cùng kỳ, đạt 10,982 tỷ đồng và 8,788 tỷ đồng.

Nhìn chung, hoạt động kinh doanh của Vietcombank trong quý 2 và 6 tháng đầu năm hầu như xấp xỉ cùng kỳ.

Tính riêng trong quý 2, thu nhập lãi thuần của VCB thậm chí giảm 6% so với cùng kỳ, chỉ còn 8,077 tỷ đồng, trong khi lãi từ hoạt động dịch vụ chỉ tăng 7% lên mức 1,156 tỷ đồng.

Đáng chú ý, hoạt động mua bán chứng khoán kinh doanh đem về khoản lãi tăng đến 78% so với cùng kỳ, ghi nhận hơn 33 tỷ đồng. Lãi từ hoạt động khác lại giảm 63% so với cùng kỳ, chỉ còn gần 286 tỷ đồng.

Trong quý 2 này, chi phí hoạt động của VCB giảm 23% và chi phí dự phòng rủi ro tín dụng chỉ tăng nhẹ 3% so với cùng kỳ năm trước lên mức gần 1,856 tỷ đồng. Kết quả làm cho lợi nhuận trước và lãi ròng trong quý đạt 5,759 tỷ đồng và 4,610 tỷ đồng, tăng 6% so với cùng kỳ.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, “nồi cơm chính” lãi thuần của VCB hầu như không tăng trưởng khi chỉ đem về 17,111 tỷ đồng, đồng thời hoạt động dịch vụ chỉ tăng nhẹ 6% với số lãi 2,283 tỷ đồng. Hoạt động mua bán chứng khoán kinh doanh báo lỗ 21 tỷ đồng trong khi cùng kỳ lãi 84 tỷ đồng do chi phí mua bán chứng khoán kinh doanh gấp 3.6 lần kỳ trước. Lãi thuần từ hoạt động khác cũng giảm mạnh 31%.

Chi phí hoạt động giảm nhẹ 5% (8,028 tỷ đồng) và chi phí dự phòng rủi ro tin dụng tăng 21% (4,009 tỷ đồng). Do đó, lợi nhuận trước thuế và lãi ròng của VCB trong 6 tháng đầu năm giảm nhẹ 3% so với cùng kỳ năm trước, chỉ còn 10,982 tỷ đồng và gần 8,788 tỷ đồng.

Kết quả kinh doanh hợp nhất quý 2/2020 của VCB. Đvt: Tỷ đồng
Nguồn: BCTC hợp nhất quý 2/2020 của VCB

Tính đến ngày 30/06/2020, tổng tài sản của VCB đạt gần 1.19 triệu tỷ đồng, giảm nhẹ 3% so với đầu năm. Trong đó, tiền gửi tại Ngân hàng Nhà nước gấp 2.1 lần đầu năm (72,917 tỷ đồng), tiền gửi tại các TCTD khác giảm 33% (127,712 tỷ đồng), cho vay các TCTD khác giảm 63% (22,940 tỷ đồng).

Cho vay khách hàng tăng nhẹ 5% so với đầu năm lên mức 770,744 tỷ đồng, trong đó, cho vay chiết khấu công cụ chuyển nhượng và các giấy tờ có giá giảm đến 44% (1,780 tỷ đồng), cho vay đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài lại gấp 2 lần đầu năm (282 tỷ đồng).

Về nguồn vốn, tiền gửi của khách hàng tăng nhẹ 6% so với đầu năm, đạt 981,218 tỷ đồng, lợi nhuận chưa phân phối tăng 34% lên mức 34,845 tỷ đồng. Các khoản nợ Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước (NHNN) giảm mạnh 89%, chỉ còn 10,326 tỷ đồng, tiền gửi và vay các TCTD khác giảm 34%, còn 48,044 tỷ đồng.

Một số chỉ tiêu tài chính của VCB tính đến 30/06/2020. Đvt: Tỷ đồng
Nguồn: BCTC hợp nhất quý 2/2020 của VCB

Tại ngày 30/06/2020, tiền gửi của VCB tại NHNN gấp 2.1 lần đầu năm, ghi nhận 72,393 tỷ đồng, trong khi tiền vay từ NHNN gấp 3 lần đầu năm, ghi nhận 9,334 tỷ đồng. Tiền vay Bộ Tài chính giảm 5% chỉ còn 955 tỷ đồng.

Nguồn: BCTC hợp nhất quý 2/2020 của VCB

Về tình hình chất lượng cho vay, tổng nợ xấu của VCB tăng 11% so với đầu năm khiến tỷ lệ nợ xấutrên dư nợ cho vay tăng từ 0.79% lên 0.83%. Trong đó, nợ dưới tiêu chuẩn tăng 58% và nợ nghi ngờ tăng 56% so với đầu năm.

Chất lượng nợ vay tại ngày 30/06/2020 của VCB. Đvt: Tỷ đồng
Nguồn: BCTC hợp nhất quý 2/2020 của VCB

Hàn Đông

FILI