Quốc tế Sơn Hà lên kế hoạch giảm lãi 17% trong 2020

Quốc tế Sơn Hà lên kế hoạch giảm lãi 17% trong 2020

CTCP Quốc tế Sơn Hà (HOSE: SHI) vừa công bố Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên với kế hoạch không tăng trưởng doanh thu và lãi sau thuế đi lùi 17% trong năm 2020.

Cụ thể, Công ty đề ra kế hoạch 4,800 tỷ đồng doanh thu, gần như không thay đổi so với kết quả đạt được năm 2019; chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế được đề ra ở mức thận trọng 88 tỷ đồng, giảm 17%.

Kế hoạch kinh doanh 2020 của Quốc tế Sơn Hà
Đvt: Tỷ đồng
Nguồn: Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2020 của SHI

Để đạt được kết quả kinh doanh trên, SHI sẽ tái cơ cấu Công ty theo mô hình mới với mục tiêu tái cấu trúc giai đoạn 2020-2025. Công ty dự kiến chia cổ tức năm 2020 với tỷ lệ 10%, bao gồm 5% bằng tiền mặt và 5% bằng cổ phiếu.

Năm 2019, SHI cũng chia cổ tức 10% cho cổ đông với tỷ lệ 5% tiền mặt và 5% cổ phiếu, 5% cổ tức tiền mặt dự kiến thực hiện trong năm 2020.

Như Xuân

FILI